Rada naukowa, Skład Redakcji, Zespół redakcyjny, Dla autorówProcedura recenzowania artykułówRecenzenci współpracujący (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Publikacja „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum”.Opracowania redakcyjnego Folia Librorum od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu, Katedry Informatologii i Bibliologii oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.W latach 1989-2001 funkcję redaktora naczelnego pełniła Hanna Tadeusiewicz, a w skład rady naukowo-dydaktycznej serii wchodzili: Janusz Dunin, Jan Janiak, Jerzy Andrzejewski, Bogumił Karkowski. W latach 2003-2008 zeszyty naukowe ukazywały się pod redakcją Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, w latach 2008-2015 pod redakcją Jadwigi Koniecznej. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska.

Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik.

Problematyka artykułów publikowanych w „Folia Librorum” skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii:

  • teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa
  • prasoznawstwo
  • ruch wydawniczo-księgarski
  • biografistyka księgoznawcza
  • wykorzystanie technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych

Wszystkie numery archiwalne (1-30) są już dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 63.31 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Zapraszamy do zapoznania się z metodologią oceny IC Journals Master List.

Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, DOAJEBSCOPolINDEXHALCEJSHBazHumPolska Bibliografia Bibliologiczna i ARIANTA, a także w zasobach WorldCatGoogle ScholarViFaOst LitDok.

Rada naukowa:

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki (Polska)

prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)

dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

dr Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Polska)

dr Kateřina Lohrová, Západočeská univerzita v Plzni (Czechy)

dr Libuše Foberová, Slezská univerzita v Opavě (Czechy)

dr Anna Karlskov Skyggebjerg, Aarhus Universitet (Dania)

Aase Kristine Tveit, Hogskolen i Oslo og Akershus (Norwegia)

doc. dr Olga Ciwkacz, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (Ukraina)

prof. Bruce Fraser, Boston University (USA)

prof. Ken P. Turner, University of Brighton (Wielka Brytania)

Skład Redakcji:

redaktor naczelna – dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

z-ca redaktora naczelnego, administracja serwisu WWW – dr hab. Agata Walczak-Niewiadomska

sekretarz – dr Grzegorz Czapnik

Zespół redakcyjny:

redakcja tematyczna – dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, dr Zbigniew Gruszka

redakcja językowa, korekta polonistyczna – dr Alina Brzuska-Kępa

redakcja statystyczna – dr hab. prof. UŁ Jan Degirmendžić

członek zespołu – mgr Tomasz Piestrzyński

konsultant ds. jęz. angielskiego – dr Joanna Pawliczak

Dla Autorów:

Szczegółowe wskazówki edytorskie dla Autorów publikujących na łamach „Folia Librorum” znajdują się w odrębnym pliku PDF.

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” drukują materiały oryginalne i tylko takie, których Autor nie zamierza opublikować w innych czasopismach.

Redakcja przyjmuje wszystkie propozycje artykułów, które zgodne są z profilem czasopisma.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15–20 stron maszynopisu (wraz ze streszczeniami i bibliografią), zaś recenzji i sprawozdań – 5.

Materiały należy nadsyłać pocztą elektroniczną w plikach o formacie .doc, .docx lub .rtf na adres mailowy:

magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl

agata.walczak-niewiadomska@uni.lodz.pl

Redakcja przyjmuje teksty w dwóch terminach: do 31 marca oraz do 31 października danego roku kalendarzowego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, nie mających wpływu na ich merytoryczną zawartość. Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.

Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych (zob. Recenzje).

Publikowanie w „Folia Librorum” jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem utworu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej Repozytorium UŁ (Polityka Open Access).

Po pozytywnej recenzji artykułu, Autorzy zobligowani są do zawarcia umowy wydawniczej oraz wypełnienia, podpisania i przesłania jej w 2 wydrukowanych egzemplarzach na adres Redakcji.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

Wymagania dotyczące definiowania pojęcia autorstwa i/lub współautorstwa publikacji

Ponieważ dowodem etycznej postawy pracownika naukowego powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (w tym na przykład udział w badaniach, przygotowanie bibliografii, znacząca pomoc redakcyjna, pomoc finansowa), Redakcja zwraca się z prośba o ujawnianie wkładu poszczególnych osób i instytucji w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.

Podpisując umowę wydawniczą Autor oświadcza, że jego utwór jest całkowicie oryginalny, napisany samodzielnie i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Redakcji lub Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jego osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone. Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Prosimy o podawanie informacji o ewentualnych źródłach finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

1. W pierwszym etapie redakcja dokonuje oceny formalnej tekstu.

2. Do oceny każdego zgłoszonego tekstu (poza recenzjami i sprawozdaniami) powołuje się dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych poza Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, powoływany jest jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej.

4. Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

5. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

Formularz recenzji do pobrania – doc / pdf.

Recenzenci współpracujący:

2021

dr Kamila Augustyn, Uniwersytet Wrocławski

dr Bogumiła Celer, Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Sabina Kwiecień, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Beata Langer, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak, Akademia Kaliska

2020

dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Małgorzata Jaskowska, Uniwersytet Jagielloński

dr Magdalena Koziak-Podsiadło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Magdalena Król, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Dominik Piotrowski, Biblioteka Główna UMK w Toruniu

dr Anna Seweryn, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Monika Zub, Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej

2019

dr Adam Bańdo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak, Uniwersytet Warszawski

dr Seweryn Dobrzelewski, Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Domańska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Marlena Gęborska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Grzegorz Gmiterek, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agnieszka Gołda, Uniwersytet  Śląski w Katowicach

dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Anita Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Bożena Hojka, Uniwersytet Wrocławski

dr Adam Jachimczyk, Uniwersytet Warszawski

dr inż. Mariusz Jarocki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Joanna Kamińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Sebastian Kotuła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Urszula Lisowska-Kożuch

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Wanda Matras-Mastalerz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Anna Mierzecka, Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Marta Nadolna-Tłuczykont, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku

dr Mikołaj Ochmański, Uniwersytet Warszawski

dr Lucyna Sadzikowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Izabela Swoboda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Anna Wałek, Biblioteka Politechniki Gdańskiej

dr Joanna Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Renata Zając, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

2018

dr Adam Bańdo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Katarzyna Domańska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Gołda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

dr Małgorzata Gwadera, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Anita Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Bożena Hojka, Uniwersytet Wrocławski

prof. Iwona Imańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Jolanta Kępa-Mętrak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Sebastian Kotuła, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Hanna Langer, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Łuszpak, Uniwersytet Wrocławski

dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Marta Nadolna-Tłuczykont, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Grażyna Piechota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Renata Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski

prof. Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Iwona Sójkowska, Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej

dr Izabela Swoboda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Wandel, Uniwersytet Wrocławski

dr Zuzanna Wiorogórska, Uniwersytet Warszawski

2017

dr Sylwia Bielawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Libuše Foberová, Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy

prof. dr hab. Jan Gancewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Agnieszka Gołda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski

ks. prof. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Sabina Kwiecień, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Urszula Lisowska-Kożuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Karol Makles, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Renata Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Łukasz Salski, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Katarzyna Tałuć, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Anna Tokarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Åse Kristine Tveit, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norwegia

dr hab. Adrian Uljasz, Uniwersytet Rzeszowski

dr Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku

dr Beata Żołędowska-Król, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2016

dr Renata Aleksandrowicz, Uniwersytet Wrocławski

dr Bogumiła Celer, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

dr Agnieszka Gołda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Dorota Grabowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Bernadeta Iwańska-Cieślik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Agnieszka Kobrzycka, Uniwersytet Łódzki

dr Magdalena Kuran, Uniwersytet Łódzki

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Hanna Langer, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Urszula Lisowska-Kożuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Agnieszka Łakomy, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Renata Malesa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Monika Olczak-Kardas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. prof. UWM Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

dr Anna Tokarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

2015

Katarzyna Bikowska, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Wanda A. Ciszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Barbara Grala-Kociak, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Hanna Langer, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Grażyna Lewandowicz-Nosal, Biblioteka Narodowa

dr Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. prof. nadzw. Ryszard Nowicki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Jerzy Reizes-Dzieduszycki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Halina Rusińska-Giertych, Uniwersytet Wrocławski

dr Magdalena Rzadkowolska, Uniwersytet Łódzki

dr Iwona Sójkowska, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

dr Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

2014

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Małgorzata Derkacz, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Anita Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

ks. dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Adam Mazurkiewicz, Uniwersytet Łódzki

ks. dr hab. Andrzej Perzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki

dr Michał Zając, Uniwersytet Warszawski

2013

dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak, Uniwersytet Łódzki, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Bogumiła Celer, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Grzegorz Czapnik, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski

dr Dorota Grabowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, Uniwersytet Łódzki

Szczegółowe wskazówki edytorskie dla Autorów publikujących na łamach „Folia Librorum” znajdują się w odrębnym pliku PDF.