BAZA WIEDZY O EGZAMINACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne

 1. Wymogi dotyczące prac dyplomowych w UŁ
 2. Zasady dyplomowania na Wydziale Filologicznym UŁ http://filolog.uni.lodz.pl/?page_id=17100
 3. Praca jest oddawana w formie online, załączana jako plik pdf do rekordu w Archiwum Prac Dyplomowych. Egzemplarze powinny zawierać: a/ na stronie tytułowej tytuły pracy w języku polskim i języku angielskim; b/abstrakty w języku polskim i angielskim (na końcu pracy).
 4. Do pracy student powinien przygotować następujące dokumenty, które trzeba wgrać lub zatwierdzić w systemie APD: oświadczenie autora o samodzielności wykonania pracy (na podst. zarz. nr 130 z 14.04.2021 r.pdf); zgodę na udostępnianie pracy lub oświadczenie o braku takiej zgody; abstrakty w języku polskim i angielskim.
 5. Promotor (kierujący pracą) zatwierdza w systemie APD oświadczenie (Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego).
 6. Student wprowadza swoją pracę po akceptacji Promotora do APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Szczegółowy opis tego procesu reguluje Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. – Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD.
 7. Praca powinna posiadać następującą kompozycję (elementy wymagane w każdej pracy wypisano czcionką pogrubioną):
  • strona tytułowa (na niej również tytuł w języku angielskim)
  • spis treści
  • wykaz skrótów
  • tekst główny pracy
   • wstęp metodologiczny, terminologiczny, analiza literatury przedmiotu / stanu badań w poruszanym obszarze
   • kolejne rozdziały podzielone na podrozdziały w systemie dziesiętnym
   • zakończenie
  • bibliografia
  • spisy: ilustracji, tabel i wykresów, załączników
  • załączniki
  • indeksy
  • abstrakty w języku polskim i angielskim

 

Wymogi redakcyjne

1. Ustawienia ogólne

 • format papieru: DIN A4 (210×297 mm)
 • marginesy: równe, po 2,5 cm z każdej strony

2. Strony tytułowe

3. Tekst główny pracy

 • krój czcionki: Times New Roman/ewentualnie Calibri
 • rozmiar czcionki: 12 pkt.
 • styl czcionki: prosta
 • wcięcie pierwszego wiersza akapitu: 1,5 cm
 • interlinia: 1,5
 • nie należy stosować dodatkowych odstępów lub zwiększonej interlinii między akapitami o takim samym stylu
 • stosuje się pojedyncze odstępy międzywyrazowe (spacje) i odstępy między kolejnymi akapitami (znaki końca akapitu; „enter”) zwiększone lub zmniejszone odstępy międzywierszowe wprowadzane są ustawieniami akapitu.

4. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów

W tytułach stosujemy pojedynczą interlinię.

 • tytuły: Wstęp, Zakończenie, Bibliografia, Załączniki, spisy, wykazy, abstrakty itp. czcionka: Times New Roman, 16 pkt., prosta, pogrubiona; rozpoczynamy od stron nieparzystych
 • tytuły rozdziałów (poziom 1)
  • czcionka: Times New Roman/ewentualnie calibri, 16 pkt., prosta, pogrubiona; numer rozdziału głównego wpisany powiększoną czcionką o wielkości 48 pkt. przy nie zmienionych pozostałych ustawieniach
  • rozdziały rozpoczynają się na nowej (nieparzystej) stronie, rozdział poprzedzający powinien zostać zakończony podziałem strony
  • odstęp przed tytułem: 24 pkt.
  • odstęp po tytule: 12 pkt.
  • każdy rozdział na poziomie 1 rozpoczynamy od strony nieparzystej
 • tytuły podrozdziałów (poziom 2)
  • czcionka: Times New Roman/ewentualnie calibri, 14 pkt., prosta, pogrubiona
  • odstęp przed tytułem: 24 pkt.
  • odstęp po tytule: 12 pkt.
 • tytuły podrozdziałów (poziom 3 i następne)
  • czcionka: Times New Roman/ewentualnie calibri, 12 pkt., prosta, pogrubiona
  • odstęp przed tytułem: 24 pkt.
  • odstęp po tytule: 12 pkt.

5. Cytowania w tekście

 • Zamieszczane w tekście fragmenty będące dosłownymi przytoczeniami innych publikacji (cytaty), ujmuje się w cudzysłów.
 • Cytowania dłuższe niż dwa wiersze wyodrębniać należy w postaci bloku tekstowego o następujących ustawieniach:
  • rozmiar czcionki: 10 pkt.
  • wcięcie akapitu z lewej i prawej po 1,5 cm bez wcięcia pierwszego wiersza
  • odstęp przed blokiem cytowanego tekstu i po nim: 12 pkt.
  • interlinia: pojedyncza.

6. Tabele, ilustracje, rysunki i schematy

 • Wszystkie elementy graficzne (obiekty) powinny być wyrównane do lewego marginesu; jeżeli obiekt jest szczególnie duży (szerokie tabele, duże schematy itp.) można wprowadzić zmianę orientacji strony, pamiętając, że w takim wypadku tytuł obiektu i jego górna krawędź muszą znajdować się przy wewnętrznym marginesie strony
 • Tytuły obiektów są umieszczane nad nimi, czcionką nie pogrubioną
 • Tytuł poprzedzony jest sformułowaniem: Ilustracja/Schemat/Tabela/Wykres wraz z odpowiednim numerem; numeracja obiektów w poszczególnych kategoriach jest ciągła w obrębie całej pracy; tytuł nie powinien „wystawać” poza obiekt, dotyczy to również opisu źródła
 • Formatowanie tytułu obiektu: czcionka Times New Roman, 10 pkt. Odstęp przed tabelą (TYTUŁEM TABELI): 14 pkt., po TYTULE: 0 pkt.
 • Pod obiektem koniecznie należy umieścić opis jego źródła (wraz z ewentualnym powołaniem). Formatowanie: czcionka Times New Roman, 8 pkt. Odstęp przed opisem źródła: 0 pkt., po: 14 pkt.
 • Numerację obiektów wprowadzamy, gdy w danej kategorii jest ich więcej niż 2; w takiej sytuacji do pracy dołączamy spisy: oddzielnie dla tabel, wykresów, ilustracji i innych
 • W tekście zasadniczym należy odwołać się do wprowadzonych obiektów (por. Tabela 1) itp., również tych, zamieszczonych w załącznikach

7. Powołania i przypisy

 • Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji w KIiB przyjęto dla wszystkich prac dyplomowych jako obowiązujący styl harvardzki („nazwa i data”). Zasady opracowania powołań i przypisów (bibliografii) są udostępnione na stronie internetowej Katedry (Antczak, M. 2019). Bibliografia załącznikowa (prezentacja)
 • Znaki przestankowe (przecinek, kropka, średnik itp.) umieszcza się zawsze za nawiasem zamykającym powołanie.

8. Inne reguły

 • Tytuły publikacji (książek, czasopism, artykułów, filmów, itd.) zapisujemy w tekście kursywą, bez wydzielania ich cudzysłowem
 • Wtrącenia obcojęzyczne w tekście zapisujemy kursywą
 • Definiowane pojęcia (terminy) zapisujemy w cudzysłowie („definiowany termin”).
 • Bibliografię pracy redagujemy czcionką 11 pkt., stosując pojedynczą interlinię. Wzory: PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji, Warszawa.

WYKAZ TEMATÓW NA EGZAMIN LICENCJACKI 

Z PRZYKŁADOWYMI ZAGADNIENIAMI
Kierunek: Informacja w środowisku cyfrowym

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla rocznika 2019/2020

 

Wzory dokumentów i instrukcje

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta-Autora pracy

Instrukcja zdalnego dyplomowania

Oświadczenie Promotora

Kalkulator oceny pracy 2021

Wzór arkusza recenzji dla prac licencjackich 2021

Wzór arkusza recenzji dla prac magisterskich 2021

Akty prawne

Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r.  w sprawie oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. – Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

Zalecenia jakościowe dotyczące zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich, procedury ich recenzowania oraz zakresu tematycznego egzaminów licencjackich i magisterskich w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (KIiB UŁ)

W związku z niemożnością wgrania oświadczenia o wyniku badania pracy w JSA  za pomocą systemu APD, akceptacja pracy przez promotora w APD (przejście do kroku 4) jest równoważna z zatwierdzeniem raportu z systemu antyplagiatowego (JSA)

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

(Regulamin konkursu, Formularz zgłoszenia)

Regulamin

Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie

z zakresu Nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz Nauk o kulturze i religii

w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

 • 1

Organizatorem Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz Nauk o kulturze i religii [dalej: Konkursu] jest Katedra Informatologii i Bibliologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego [dalej: Katedra].

 • 2

O zwycięstwie w Konkursie decyduje Komitet Konkursowy.

Komitet Konkursowy składa się z samodzielnych pracowników naukowych Katedry, koordynatora ds. jakości oraz studentów [po jednym ze studiów licencjackich i magisterskich]. Przewodniczącego Komitetu Konkursowego na dany rok akademicki wybiera Komitet Konkursowy. Członkowie Komitetu Konkursowego nie mogą głosować na pracę, która powstała pod ich kierunkiem.

Uczestnikiem posiedzenia Komitetu Konkursowego z możliwością wyrażenia opinii może być student II roku (na studiach licencjackich) i student I roku (na studiach magisterskich) wybrany przez Komitet Konkursowy większością głosów spośród 5 kandydatów zgłoszonych przez studentów danego roku. Studenci o wyborze swoich kandydatów powiadamiają kierownika Katedry.

 • 3

Przedmiotem Konkursu są prace licencjackie i magisterskie powstałe na kierunkach studiów prowadzonych przez Katedrę.

 • 4

Celem Konkursu jest umacnianie właściwych postaw i zainteresowań naukowych studentów oraz promocja  najwartościowszych prac licencjackich i magisterskich, mogących stanowić punkt wyjścia dla rozwoju naukowego ich autorów.

 • 5

Konkurs przeprowadzany jest corocznie, o ile zostaną zgłoszone prace.

 • 6

Adresatami Konkursu są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach studiów prowadzonych przez Katedrę Informatologii i Bibliologii UŁ.

 • 7

Termin zgłaszania prac konkursowych w roku akademickim zostaje ogłoszony na stronie Katedry. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w ciągu miesiąca od daty zakończenia terminu zgłaszania prac konkursowych.

 • 8

Prace do Konkursu zgłaszać mogą zarówno sami autorzy, jak promotorzy lub recenzenci (za zgodą autorów).

 • 9

Wstępne warunki kwalifikacji prac do udziału w Konkursie to: średnia ocen promotora i recenzenta pracy licencjackiej lub magisterskiej co najmniej dobra +.

 • 10

Przyjmuje się następujący tryb zgłoszenia udziału w Konkursie:

– wypełnienie formularza uczestnictwa i przesłanie go do sekretariatu Katedry w formie elektronicznej, w postaci skanu opatrzonego przynajmniej jednym podpisem (autora, recenzenta, promotora),

– dostarczenie do sekretariatu Katedry pracy konkursowej w formie elektronicznej,

– dostarczenie do sekretariatu Katedry kopii opinii recenzenta pracy,

– dostarczenie do sekretariatu Katedry kopii opinii promotora pracy.  

 • 11

Komitet Konkursowy bierze pod uwagę następujące aspekty ocenianych prac: aktualność oraz istotność problemu badawczego, metodyczność, dobór literatury przedmiotu, inwencję w realizacji tematu, dojrzałość naukową pracy oraz walory przekazu.

 • 12

Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się poprzez jawne głosowanie członków Komitetu Konkursowego. Głosowanie jest ważne przy obecności najmniej 2/3 składu Komitetu Konkursowego.

 • 13

Komitet Konkursowy wyłania trzy prace licencjackie oraz trzy magisterskie, przyznając im miejsca: I, II i III.

W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu prac zgłoszonych do Konkursu, Komitet Konkursowy może odstąpić od przyznania nagrody, w jednej lub obu kategoriach.

 • 14

Nagrodami w Konkursie są: dyplom, publikacja fragmentów pracy w postaci artykułu w Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum oraz – w przypadku pierwszego miejsca w kategorii praca magisterska – zgłoszenie pracy do nagrody SBP.

 • 15

Informacja o zwycięzcach Konkursu zostaje umieszczona w uniwersyteckich mediach cyfrowych i tradycyjnych. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Autora na publikację jego wizerunku oraz informacji o nim i jego pracy.