BAZA WIEDZY O EGZAMINACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne

 1. Wymogi dotyczące prac dyplomowych przygotowywanych w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ
 2. Wymogi dotyczące prac dyplomowych w UŁ
 3. Zasady dyplomowania na Wydziale Filologicznym UŁ

 

WYKAZ TEMATÓW NA EGZAMIN LICENCJACKI 

Z PRZYKŁADOWYMI ZAGADNIENIAMI
Kierunek: Informacja w środowisku cyfrowym

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla rocznika 2020/2021

 

Wzory dokumentów i instrukcje

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta-Autora pracy

Instrukcja zdalnego dyplomowania

Oświadczenie Promotora

Kalkulator oceny pracy 2023

Wzór arkusza recenzji dla prac licencjackich 2023

Wzór arkusza recenzji dla prac magisterskich 2023

Akty prawne

Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r.  w sprawie oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14.04.2021 r. – Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

Zalecenia jakościowe dotyczące zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich, procedury ich recenzowania oraz zakresu tematycznego egzaminów licencjackich i magisterskich w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (KIiB UŁ)

W związku z niemożnością wgrania oświadczenia o wyniku badania pracy w JSA  za pomocą systemu APD, akceptacja pracy przez promotora w APD (przejście do kroku 4) jest równoważna z zatwierdzeniem raportu z systemu antyplagiatowego (JSA)

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

(Regulamin konkursu, Formularz zgłoszenia)

Regulamin

Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie

z zakresu Nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz Nauk o kulturze i religii

w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

 • 1

Organizatorem Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz Nauk o kulturze i religii [dalej: Konkursu] jest Katedra Informatologii i Bibliologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego [dalej: Katedra].

 • 2

O zwycięstwie w Konkursie decyduje Komitet Konkursowy.

Komitet Konkursowy składa się z samodzielnych pracowników naukowych Katedry, koordynatora ds. jakości oraz studentów [po jednym ze studiów licencjackich i magisterskich]. Przewodniczącego Komitetu Konkursowego na dany rok akademicki wybiera Komitet Konkursowy. Członkowie Komitetu Konkursowego nie mogą głosować na pracę, która powstała pod ich kierunkiem.

Uczestnikiem posiedzenia Komitetu Konkursowego z możliwością wyrażenia opinii może być student II roku (na studiach licencjackich) i student I roku (na studiach magisterskich) wybrany przez Komitet Konkursowy większością głosów spośród 5 kandydatów zgłoszonych przez studentów danego roku. Studenci o wyborze swoich kandydatów powiadamiają kierownika Katedry.

 • 3

Przedmiotem Konkursu są prace licencjackie i magisterskie powstałe na kierunkach studiów prowadzonych przez Katedrę.

 • 4

Celem Konkursu jest umacnianie właściwych postaw i zainteresowań naukowych studentów oraz promocja  najwartościowszych prac licencjackich i magisterskich, mogących stanowić punkt wyjścia dla rozwoju naukowego ich autorów.

 • 5

Konkurs przeprowadzany jest corocznie, o ile zostaną zgłoszone prace.

 • 6

Adresatami Konkursu są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach studiów prowadzonych przez Katedrę Informatologii i Bibliologii UŁ.

 • 7

Termin zgłaszania prac konkursowych w roku akademickim zostaje ogłoszony na stronie Katedry. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w ciągu miesiąca od daty zakończenia terminu zgłaszania prac konkursowych.

 • 8

Prace do Konkursu zgłaszać mogą zarówno sami autorzy, jak promotorzy lub recenzenci (za zgodą autorów).

 • 9

Wstępne warunki kwalifikacji prac do udziału w Konkursie to: średnia ocen promotora i recenzenta pracy licencjackiej lub magisterskiej co najmniej dobra +.

 • 10

Przyjmuje się następujący tryb zgłoszenia udziału w Konkursie:

– wypełnienie formularza uczestnictwa i przesłanie go do sekretariatu Katedry w formie elektronicznej, w postaci skanu opatrzonego przynajmniej jednym podpisem (autora, recenzenta, promotora),

– dostarczenie do sekretariatu Katedry pracy konkursowej w formie elektronicznej,

– dostarczenie do sekretariatu Katedry kopii opinii recenzenta pracy,

– dostarczenie do sekretariatu Katedry kopii opinii promotora pracy.  

 • 11

Komitet Konkursowy bierze pod uwagę następujące aspekty ocenianych prac: aktualność oraz istotność problemu badawczego, metodyczność, dobór literatury przedmiotu, inwencję w realizacji tematu, dojrzałość naukową pracy oraz walory przekazu.

 • 12

Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się poprzez jawne głosowanie członków Komitetu Konkursowego. Głosowanie jest ważne przy obecności najmniej 2/3 składu Komitetu Konkursowego.

 • 13

Komitet Konkursowy wyłania trzy prace licencjackie oraz trzy magisterskie, przyznając im miejsca: I, II i III.

W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu prac zgłoszonych do Konkursu, Komitet Konkursowy może odstąpić od przyznania nagrody, w jednej lub obu kategoriach.

 • 14

Nagrodami w Konkursie są: dyplom, publikacja fragmentów pracy w postaci artykułu w Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum oraz – w przypadku pierwszego miejsca w kategorii praca magisterska – zgłoszenie pracy do nagrody SBP.

 • 15

Informacja o zwycięzcach Konkursu zostaje umieszczona w uniwersyteckich mediach cyfrowych i tradycyjnych. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Autora na publikację jego wizerunku oraz informacji o nim i jego pracy.