BAZA WIEDZY O EGZAMINACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Wytyczne jakościowe oraz wymogi formalne

Wykazy tematów egzaminacyjnych

Archiwum prac dyplomowych

Wzory dokumentów

Konkurs na najlepszą pracę

Akty prawne

 

 

 

 

 

 

Wymogi stawiane pracom dyplomowym
opracowywanym w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ

(Pobierz plik)

Wzorcowa praca dyplomowa

Bibliografia załącznikowa (prezentacja)

Wymogi stawiane pracom dyplomowych

Kalkulator mgr lic 2019

Zasady oceny prac lic_mgr od X 2018

Wzór arkusza recenzji prac lic_mgr 2019

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Łódzkim: „pracą dyplomową jest kończąca studia praca magisterska [lub] licencjacka, potwierdzająca zrealizowanie przez studenta efektów kształcenia wskazanych na odpowiednim seminarium dyplomowym” (Regulamin 2011, Par. 46 a, pkt 1.).

Praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem promotora, powinna być „przedstawiona w formie pisemnej monografii, rozprawy lub eseju; praca licencjacka może być przedstawiona także w postaci referatu, projektu lub prezentacji lub innego rodzaju opracowania – w takim jednak wypadku student obowiązany jest sporządzić opis pracy dyplomowej, zawierający opis konstrukcji tematu (plan pracy), założeń badawczych i metodologicznych, głównych elementów treści i bibliografii” (tamże, par. 46 a, pkt 2.).

Temat wybranej pracy dyplomowej powinien mieścić się w obszarze badań bibliologii i/lub informatologii. Tytuł i zakres pracy określa promotor, uwzględniając zainteresowania studenta oraz plany naukowe KIiB UŁ. Student może zaproponować temat pracy dyplomowej, o jego realizacji decyduje jednak osoba prowadząca seminarium licencjackie. Ostatecznego zatwierdzenia tematu pracy dokonuje na wniosek promotora Rada Naukowa KIiB.

Praca, przedstawiona w formie pisemnej, jest oceniana niezależnie przez kierującego pracą oraz recenzenta (tamże, par. 49). W KIiB oceniający biorą pod uwagę w szczególności jej zgodność z następującymi wymogami:

Wymogi merytoryczne

 1. Treść pracy powinna być zgodna z jej tytułem.
 2. Autor pracy powinien wyraźnie określić przedmiot badań, sformułować problemy, wskazać cele badawcze oraz wykorzystać do opracowania odpowiednio dobraną i udokumentowaną literaturę.
 3. Student przygotowując pracę powinien stosować odpowiednie do nakreślonych celów metody badawcze. Zastosowana metodologia musi być jawnie opisana w treści pracy.
 4. Tekst powinien być spójny, przejrzysty i precyzyjny, pozbawiony błędów logicznych.
 5. Wszelkie odwołania do literatury przedmiotu, niezależnie od ich postaci, bez-względnie muszą być jawnie opisane, zgodnie z normą (PN-ISO 690:2012) oraz prezentacją zamieszczoną na stronie WWW KIiB (Antczak 2016).

Wymogi formalne

Przedmiotem oceny pracy jest również jej strona formalna. Promotor i recenzent pracy ma prawo obniżyć jej ocenę ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.

Zasady ogólne

 1. Praca jest oddawana w formie wydruku komputerowego w 3 egzemplarzach, z których jeden – przeznaczony do dziekanatu – jest oprawiony (na płasko), wydrukowany dwustronnie i zawiera dołączone oświadczenie autora o samodzielności wykonania pracy. Pozostałe egzemplarze (dla promotora i recenzenta) powinny być oprawione.
 2. Do egzemplarza pracy dołączona jest jej wersja cyfrowa na płycie CD/DVD.
 3. Objętość pracy licencjackiej powinna wynosić 25-40 stron, natomiast pracy magisterskiej 70-100 stron. Zwiększenie bądź zmniejszenie objętości pracy musi być konsultowane z promotorem.
 4. Praca powinna posiadać następującą kompozycję (elementy wymagane w każdej pracy wypisano czcionką pogrubioną):
  • strona tytułowa
  • spis treści
  • wykaz skrótów
  • tekst główny pracy
   • wstęp metodologiczny, terminologiczny, analiza literatury przedmiotu / stanu badań w poruszanym obszarze
   • kolejne rozdziały podzielone na podrozdziały w systemie dziesiętnym
   • zakończenie
  • bibliografia
  • załączniki
  • indeksy
  • spisy: ilustracji, tabel i wykresów.

Wymogi językowe

 1. Praca powinna być sformułowana poprawnie pod względem językowym: pozbawiona błędów ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych i interpunkcyjnych. Należy wystrzegać się stosowania zbyt ozdobnego stylu, unikać kolokwializmów. Styl wypo-wiedzi powinien być bezosobowy (np. przygotowano, opracowano, zaprezentowano,…).

Wymogi redakcyjne

 1. Ustawienia ogólne
  • format papieru: DIN A4 (210×297 mm)
  • marginesy: równe, po 2,5 cm z każdej strony
 2. Strony tytułowe
  • W KIiB przyjęto jednolity wzorzec strony tytułowej. Na stronie internetowej Katedry dostępne są odpowiednie szablony; wybór odpowiedniego szablonu zależy od obecności lub braku podtytułu. Szablon należy uzupełnić właściwymi danymi wpisując: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł (i ewentualny podtytuł) pracy, rodzaj pracy licencjacka/magisterska/zaliczeniowa, tytuł, imię i nazwisko promotora oraz rok. Wypełniony dokument należy zapisać w formacie PDF oraz wydrukować w 3 egzemplarzach. Plik trzeba przekazać do sekretariatu Katedry a wydruki dołączyć do drukowanych egzemplarzy pracy.
  • Strona zatytułowa (s. verso tytułowej) pozostaje pusta (vacat).
 3. Spis treści

Strona trzecia (i ewentualnie następna) zawiera spis treści. Kolejne pozycje spisu treści muszą być przygotowane wg schematu: nr rozdziału/podrozdziału – tytuł – strona. Czcionka nie pogrubiona. Numery stron i tekst czcionką 12 pkt. Cyfry oznaczające strony wyrównane do prawej – jedności pod jednościami. Obowiązuje dziesiętna numeracja rozdziałów i podrozdziałów, zgodna z wzorem:

 1. Tekst główny pracy
  • krój czcionki: Times New Roman
  • rozmiar czcionki: 12 pkt.
  • styl czcionki: prosta
  • wcięcie pierwszego wiersza akapitu: 1,5 cm
  • interlinia: 1,5
  • nie należy stosować dodatkowych odstępów lub zwiększonej interlinii między akapitami o takim samym stylu
  • stosuje się pojedyncze odstępy międzywyrazowe (spacje) i odstępy między kolejnymi akapitami (znaki końca akapitu; „enter”) zwiększone lub zmniejszone odstępy międzywierszowe wprowadzane są ustawieniami akapitu.
 2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów

W tytułach stosujemy pojedynczą interlinię.

 • tytuły rozdziałów (poziom 1.)
  • czcionka: Times New Roman, 16 pkt., prosta, pogrubiona. numer rozdziału głównego wpisany zwiększoną czcionką o wielkości 48 pkt. przy nie zmienionych pozostałych ustawieniach
  • rozdziały rozpoczynają się na nowej (nieparzystej) stronie. rozdział poprzedzający powinien zostać zakończony podziałem strony
  • odstęp przed tytułem: 48 pkt.
  • odstęp po tytule: 16 pkt.
 • tytuły podrozdziałów (poziom 2.)
  • czcionka: Times New Roman, 14 pkt., prosta, pogrubiona
  • odstęp przed tytułem: 18 pkt.
  • odstęp po tytule: 6 pkt.
 • tytuły podrozdziałów (poziom 3. i następne)
  • czcionka: Times New Roman, 12 pkt., prosta, pogrubiona
  • odstęp przed tytułem: 12 pkt.
  • odstęp po tytule: 6 pkt.
 1. Cytowania w tekście
  • Zamieszczane w tekście fragmenty będące dosłownymi przytoczeniami innych publikacji (cytaty), ujmuje się w cudzysłów.
  • Cytowania dłuższe niż dwa wiersze wyodrębniać należy w postaci bloku tekstowego o następujących ustawieniach:
   • rozmiar czcionki: 10 pkt.
   • wcięcie akapitu z lewej i prawej po 1,5 cm bez wcięcia pierwszego wiersza
   • odstęp przed blokiem cytowanego tekstu i po nim: 6 pkt.
   • interlinia: pojedyncza.
 1. Tabele, ilustracje, rysunki i schematy
  • Wszystkie elementy graficzne powinny być wyrównane do lewego marginesu. Jeżeli obiekt jest szczególnie duży (szerokie tabele, duże schematy itp.) można wprowadzić zmianę orientacji strony, pamiętając, że w takim wypadku tytuł obiektu i jego górna krawędź muszą znajdować się przy wewnętrznym marginesie strony.
  • Tytuły obiektów są umieszczane nad nimi.
  • Tytuł poprzedzony jest sformułowaniem: Ilustracja/Schemat/Tabela/Wykres wraz z odpowiednim numerem (można również stosować skróty: Il., Tab.). Numeracja obiektów w poszczególnych kategoriach jest ciągła w obrębie całej pracy.
  • Formatowanie tytułu obiektu: czcionka Times New Roman, 10 pkt. Odstęp przed tytułem: 12 pkt., po: 0 pkt.
  • Pod obiektem koniecznie należy umieścić opis jego źródła (wraz z ewentualnym powołaniem). Formatowanie: czcionka Times New Roman, 8 pkt. Odstęp przed opisem źródła: 0 pkt., po: 12 pkt.
 2. Powołania i przypisy
  • Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji w KIiB przyjęto dla wszystkich prac dyplomowych jako obowiązujący styl harvardzki („nazwa i data”). Zasady opracowania powołań i przypisów (bibliografii) są udostępnione na stronie internetowej Katedry (Antczak, M. 2016).
  • Znaki przestankowe (przecinek, kropka, średnik itp.) umieszcza się zawsze za nawiasem zamykającym powołanie.
 3. Inne reguły
  • Tytuły publikacji (książek, czasopism, artykułów, filmów, stron WWW itd.) zapisujemy w tekście kursywą, bez wydzielania ich cudzysłowem.
  • Wtrącenia obcojęzyczne w tekście zapisujemy kursywą.
  • Definiowane pojęcia (terminy) zapisujemy podstawowym stylem akapitu, w cudzysłowie („definiowany termin”).
  • Bibliografię pracy redagujemy czcionką 11 pkt., stosując pojedynczą interlinię.

Bibliografia

ANTCZAK, M. 2016. Bibliografia załącznikowa, przypisy, powołania [online]. [przeglądany 1 stycznia 2016]. Prezentacja multimedialna PPTX. Dostępny w: http://www.kbin.uni.lodz.pl/files/2015/Bibliografia%20za%C5%82%C4%85cznikowa.pdf

PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji, Warszawa.

Regulamin, 2012. Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.; nr 343 z dnia 28 kwietnia 2014 r.; nr 469 z dnia 13 kwietnia 2015 r.).

Uchwała nr 68/2013/2014 Rady Wydziału Filologicznego UŁ podjęta na posiedzeniu 24 stycznia 2014 w sprawie określenia wymogów dotyczących prac dyplomowych przygotowywanych na Wydziale Filologicznym.

 

Wykazy tematów egzaminacyjnych

(Pobierz plik – studia licencjackie | Pobierz plik – studia magisterskie)

 

WYKAZ TEMATÓW NA EGZAMIN LICENCJACKI Z PRZYKŁADOWYMI ZAGADNIENIAMI
Kierunek: Informacja w środowisku cyfrowym

1. Współczesne przemiany cywilizacyjne i kulturowe, wyzwania stojące przed społeczeństwem
informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy.
1.1. Społeczeństwo informacyjne: złożoność definicji.
1.2. Wyzwania stojące przed gospodarką opartą na wiedzy.
1.3. Współczesny rynek medialny.
1.4. Europejska Agenda Informacyjna.
1.5. Kompetencje informacyjne i medialne.
1.6. Wykluczenie cyfrowe jako problem.
1.7. Kształcenie permanentne/ustawiczne.
1.8. Wyniki współczesnych badań czytelnictwa w Polsce.
1.9. Konwergencja mediów, rynek treści elektronicznych.
1.10. Media i ich rola w społeczeństwie informacyjnym.
1.11. Cechy charakterystyczne obywatela społeczeństwa informacyjnego.
2. Podstawowe pojęcia, terminy i metody badań bibliologii i informatologii
2.1. Metody badań wykorzystywane w informatologii.
2.2. Metody badań wykorzystywane w bibliologii.
2.3. Informacja: funkcje, atrybuty, problemy.
2.4. Przedmioty badań w bibliologii i informatologii.
2.5. Mediologia a informatologia i bibliologia.
3. Główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w bibliologii i informatologii.
3.1. Elektroniczna i drukowana postać książek: porównanie.
3.2. Podstawowe publikacje dla bibliologii i informatologii (typologia, najważniejsze
tytuły).
3.3. Rola badań bibliologicznych i informatologicznych dla rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.
3.4. Współczesna typologia produktów wydawniczych.
3.5. Przedmioty badań bibliologii i informatologii na przestrzeni dziejów.
3.6. Najważniejsze osiągnięcia współczesnej bibliologii i informatologii.
4. Metody i narzędzia stosowane w procesach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
informacji w różnych obszarach kultury życia społecznego.
4.1. Rozwój i charakterystyka zawodu brokera informacji.
4.2. Źródła pozyskiwania informacji przez przedsiębiorstwa prywatne.
4.3. Grafika rastrowa a wektorowa. Przykładowe narzędzia do komputerowej obróbki
poszczególnych typów grafiki.
4.4. Zasady edytorskiego opracowania publikacji cyfrowych.
4.5. Migracja danych w długoterminowej archiwizacji informacji.
4.6. Znaczenie audytu informacyjnego w zarządzaniu wiedzą.
5. Źródła informacji ogólne i specjalne, w tym Internet, metody i techniki wyszukiwania
informacji w źródłach elektronicznych.
5.1. Zasady efektywnego wyszukiwania wiarygodnych informacji elektronicznych.
5.2. Bazy udostępniające bibliografię zawartości czasopism naukowych i bazy
pełnotekstowe dla różnych dziedzin nauki (techniki wyszukiwawcze).
5.3. Krajowe archiwa i repozytoria cyfrowe (instytucje i reguły korzystania z zasobów
cyfrowych).
5.4. Katalog centralny a katalog rozproszony – podobieństwa i różnice, przykłady
krajowe i zagraniczne.
5.5. Tradycyjne a elektroniczne źródła informacji, np. bibliografie, encyklopedie,
słowniki,…
6. Systemy organizacji i zarządzania informacją i wiedzą oraz możliwości ich zastosowania w
instytucjach nauki, oświaty, kultury, administracji i gospodarki.
6.1. Momenty przełomowe w zakresie produkcji, rozpowszechniania i zasięgu
oddziaływania społecznego książki.
6.2. Główne cechy ruchu wydawniczego, rynku książki i handlu księgarskiego w różnych
kręgach i epokach kultury.
6.1 Narodowe i lokalne instytucje kultury (źródła finansowania; inicjatywy
pozarządowe).
6.2 Współczesne systemy organizacji i zarządzania wiedzą.
7. Aktualnie stosowana metodyka, procedury, narzędzia, technologie, normy, reguły, zasady i
dobre praktyki (prawne, organizacyjne, etyczne) stosowane w instytucjach publicznych i
prywatnych związanych z książką i informacją.
7.1. Normy dotyczące sporządzania powołań i wykazu przypisów. System
harwardzki.
7.2. Podstawowe typy aplikacji komputerowych używanych w procesie powstawania
książki.
7.3. Zasady typograficzne w publikacjach: najczęstsze i najbardziej rażące uchybienia
w zakresie typografii.
7.4. Struktura oraz najważniejsze założenia Kodeksu Etyki Bibliotekarza
i Pracownika Informacji.
7.5. Zasady etyki w instytucjach książki i informacji.
8. Bazy danych i systemy informacyjno-wyszukiwawcze, usługi komputerowe i sieciowe,
infrastruktura środowiska sieciowego, tworzenie serwisów WWW i zarządzanie informacją w
sieci oraz standardy i procedury digitalizacji zasobów oraz zasady ich udostępniania.
8.1. Digitalizacja – definicja terminu.
8.2. Wybrany system przestrzeni barw: charakterystyka.
8.3. Etapy strukturalnej metodologii projektowania systemów informacyjnych.
8.4. Rozwój rynku książek elektronicznych w Polsce.
8.5. Repozytoria i biblioteki cyfrowe (reguły zakładania; oprogramowanie; zasady
tworzenia rekordów).
8.6. Usługi sieciowe dotyczące przechowywania oraz udostępniania danych.
8.7. Usługi sieciowe dotyczące przetwarzania tekstu oraz zarządzania formatami
plików.
8.8. Online Public Access Catalog: charakterystyka i omówienie na wybranych
przykładach.
8.9. Zasady etyczne dotyczące tworzenia i udostępniania zasobów cyfrowych.
8.10. Cyfrowe usługi na rzecz informacji.
9. Formy i narzędzia reklamy i promocji, zasady public relations oraz wykorzystania narzędzi
społecznościowych w procesie aktywizowania członków społeczeństwa.
9.1. Reklama a public relations: podobieństwa i różnice.
9.2. Media relations w działalności instytucji (biblioteki, firmy infobrokerskiej).
9.3. Elementy składowe marketingu.
9.4. Formy grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.
9.5. Media społecznościowe i ich wpływ na kształtowanie wizerunku instytucji
9.6. Narzędzia społecznościowe w procesie aktywizowania kultury członków
społeczeństwa informacyjnego.
10. Ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej
wiedzę z obszaru informacji w środowisku cyfrowym.
10.1. Charakterystyka działalności gospodarczej w Polsce.
10.2. Plan marketingowy firmy wchodzącej na rynek.
10.3. Promocja firmy i jej produktów.
11. Miejsce i rola mediacji informacyjnej oraz działalności związanej z sektorem informacyjnym
w kulturze i komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji naukowej.
11.1. Współczesne problemy informatologii na przykładzie artykułów z wybranego
czasopisma naukowego z tej dziedziny.
11.2. Techniki manipulacyjne w mediach funkcjonujące we współczesnej
komunikacji społecznej.
11.3. Cele mediów.
11.4. Etyka w świecie mediów.
11.5. Współczesny rynek medialny w Polsce.
11.6. Promocja w mediach.
11.7. Zarządzanie informacją w mediach.
11.8. Monitoring w mediach.
11.9. Bariery informacyjne i information anxiety.
12. Współczesny rynek książki, organizacji produkcji wydawniczej, działalności księgarskiej w
Polsce i na świecie, formy reklamy i sprzedaży książki.
12.1 Formy reklamy książki: przykłady.
12.2 Promocja książki i produktów związanych z książką.
12.3 Rodzaje funkcji emotywnych i motywacyjnch w rozwoju kultury czytelniczej
jednostki.
12.4 Kultura czytelnicza: teoria w świetle literatury przedmiotu.
12.5 Bestsellery literatury polskiej.
12.6 Bestsellery literatury światowej.
12.7 Instytucje i organizacje wspierające czytelnictwo w Polsce i na świecie.
12.8 Mapa wydawnictw literatury dziecięcej w Polsce i różnorodność ich oferty.
12.9 Polskie i światowe nagrody literackie i ich laureaci.
12.10 Przykłady strategii promocji kultury (programy, akcje, projekty) na różnych
szczeblach.
12.11 Definicje czytania a współczesne formy kontaktu z tekstem.
13. Główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia z zakresu wybranej specjalizacji.
Dokument przyjęto za obowiązujący w Katedrze BiIN UŁ z dniem 16 grudnia 2015 r.

WYKAZ TEMATÓW NA EGZAMIN LICENCJACKI Z PRZYKŁADOWYMI ZAGADNIENIAMI
Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

1. Terminologia i metodologia bibliologii i informatologii; powiązania tychże
z literaturoznawstwem i naukami o komunikacji społecznej i kulturoznawstwem.
1.1.Metodologia badań ankietowych na wybranym przykładzie.
1.2.Normy terminologiczne z zakresu bibliologii i informatologii.
1.3.Rodzaje komunikacji we współczesnym świecie oraz bariery utrudniające
komunikowanie interpersonalne. Związek nauk o komunikacji
z bibliotekoznawstwem.
1.4.Kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i komunikacja społeczna a bibliologia
i informatologia: terminologia, przedmioty badań, metody badawcze,
problemy badawcze.
1.5.Przedmioty badań i problemy badawcze bibliologii i informatologii
na przestrzeni lat.
2. Współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w zakresie bibliologii,
bibliotekoznawstwa i informatologii.
2.1.Współczesne polskie ośrodki związane z informatologią.
2.2.Współczesne polskie ośrodki związane z bibliologią i bibliotekoznawstwem.
2.3.Biblioteka w komunikacji społecznej: teorie i poglądy autorów polskich
i obcych.
2.4.Współczesne metody badań czytelnictwa.
2.5.Najważniejsze osiągnięcia badawcze w zakresie bibliologii i informatologii.
2.6.Najważniejsze publikacje z zakresu bibliologii i informatologii w Polsce.
3. Dawna i współczesna kultura książki i komunikacja naukowa.
3.1.Współczesna problematyka kultury książki na przykładzie artykułów
z wybranych czasopism specjalistycznych.
3.2.Główne nurty w sztuce książki okresu Młodej Polski.
3.3.Główne nurty w sztuce książki okresu 1918-1939 w Polsce.
3.4. Współczesne i dawne formy reklamy książki: przykłady.
3.5.Promocja książki i produktów związanych z książką.
3.6.Najsłynniejsze akcje promocyjne w Polsce i na świecie.
3.7.Rodzaje funkcji emotywnych i motywacyjnych w rozwoju kultury
czytelniczej jednostki.
3.8.Bestseller na współczesnym rynku wydawniczym.
3.9.Kultura a kultura czytelnicza jednostki.
3.10. Segmenty książek na współczesnym rynku wydawniczym wg R. Curtisa.
3.11. Czynniki kreujące sukces rynkowy książek wg S. Browna.
3.12. Rynek wydawniczy w Polsce po 1989 roku. Ogólna charakterystyka.
3.13. Kultura czytelnicza: teoria i praktyka w świetle literatury przedmiotu.
3.14. Procesy ewolucji techniki i organizacji produkcji książki (w ujęciu
historycznym).
3.15. Typologia bibliotek europejskiego kręgu kultury z uwzględnieniem adresu
czytelniczego księgozbiorów.
3.16. Specyfika sytuacji polskich instytucji książki w XIX i XX wieku.
3.17. Działalność i cele pedagogiczne Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom.
3.18. Akcje promocyjne na rzecz książki i czytelnictwa w Polsce i na świecie.
4. Procesy biblioteczne, organizacyjne, prawne i społeczne, podstawy kierowania tymi
procesami w bibliotekach tradycyjnych, cyfrowych i repozytoriach.
4.1. Charakterystyka formatu MARC.
4.2. Ochrona zbiorów bibliotecznych.
4.3.Rola i znaczenie digitalizacji dla ochrony i popularyzacji zbiorów
bibliotecznych.
4.4.Problematyka zarządzania zbiorami w dużych bibliotekach naukowych
(ogólnych i specjalnych).
4.5.Prawne podstawy funkcjonowania bibliotek i sieci bibliotecznych w Polsce.
5. Metodyka tworzenia różnych typów informacji o zbiorach dokumentów oraz zasady
budowy warsztatu informacyjnego bibliotek różnego typu. Najważniejsze źródła
informacji piśmienniczej i elektronicznej.
5.1. Najważniejsze źródła informacji piśmienniczej i elektronicznej.
5.2.Części składowe bibliografii narodowej bieżącej.
5.3.Biblioteki i repozytoria cyfrowe.
5.4.Źródła, z których należy korzystać przy opracowaniu formalnym zbiorów
bibliotecznych.
5.5.Rodzaje haseł w katalogach bibliotecznych.
5.6. Podział źródeł informacji.
5.7. Polska bibliografia narodowa bieżąca i retrospektywna.
5.8. Wybrane polskie bibliografie specjalne i dziedzinowe.
5.9. Tradycyjne źródła informacji piśmienniczej i elektronicznej: encyklopedie,
słowniki.
5.10. Standard ISBD.
5.11. Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Historia i teoria tworzenia
na wybranych przykładach.
5.12. Strefy opisu bibliograficznego książki.
5.13. Podstawowe pojęcia z zakresu lingwistyki języków sztucznych.
6. Budowa, projektowanie i zarządzanie systemami i zasobami informacyjnymi oraz
wdrażanie i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnej
w bibliotekach, ośrodkach informacji i instytucjach kultury.
6.1. .Komputeryzacja bibliotek polskich – historia i współczesność.
6.2. Ruch Open Access i jego wpływ na upowszechnianie treści naukowych
i edukacyjnych.
6.3.Automatyzacja bibliografii narodowej i bibliografii regionalnych w Polsce –
funkcje i metody opracowania danych.
6.4.Techniki stosowane w strukturalnej metodologii projektowania systemów
informacyjnych.
6.5.Online Public Access Catalog.
6.6.Budowa oraz przeznaczenie poszczególnych części zintegrowanego systemu
bibliotecznego.
7. Rola biblioteki w komunikacji społecznej; biblioteka jako „wrota” do informacji
i wiedzy w systemie demokratycznym.
7.1.Rola świąt bibliotecznych w kształtowaniu pozytywnego wizerunku
tych instytucji.
7.2.Główne zadania Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
7.3.IFLA jako organizacja wspierająca działalność bibliotek na całym świecie.
7.4.Korzyści biblioteki z uczestnictwa w „Programie Rozwoju Bibliotek”.
7.5.Korzyści biblioteki z uczestnictwa w programie „Biblioteka+”.
7.6.Metody i formy pracy bibliotekarza z użytkownikiem dziecięcym.
7.7.Załamania paradygmatów społecznej funkcji biblioteki.
7.8.Rola biblioteki w kształtowaniu kultury czytelniczej przedstawicieli różnych
pokoleń.
7.9. Sieci bibliotek w Polsce. Typologia, funkcje i zadania.
7.10. Najsłynniejsze akcje promocyjne bibliotek w Polsce i na świecie.
8. Potrzeby użytkowników informacji.
8.1.Diagnoza potrzeb i ocena jakości usług użytkowników biblioteki publicznej
i naukowej.
8.2.Katalog centralny a katalog rozproszony – podobieństwa i różnice,
przykłady krajowe i zagraniczne.
8.3.Przykłady problemów etycznych związanych z zaspokajaniem potrzeb
użytkowników informacji.
9. Historia Polski, historia literatury powszechnej i polskiej oraz historia i teoria
kultury; główne nurty myśli filozoficznej.
9.1. Twórczość polskich noblistów.
9.2. Twórczość polskich XX-wiecznych twórców literatury, cieszących się
znacznym uznaniem także poza granicami kraju.
9.3. Obiegi literackie w odniesieniu do literatury polskiej po II wojnie
światowej.
9.4. Początki filozofii europejskiej.
9.5. Filozofia jako pierwsza historyczna nauka.
9.6. Główne założenia wybranych kierunków filozoficznych, np., platonizmu,
arystotelizmu, kartezjanizmu, egzystencjalizmu itp.
9.7. Imperatyw kategoryczny oraz etyka obowiązku Immanuela Kanta.
Założenia etyki kantowskiej w odniesieniu do działalności bibliotekarskiej
i informacyjnej.
9.8. Polskie i światowe nagrody literackie i ich laureaci.
9.9. Bestsellery literatury polskiej i światowej.
9.10. Literatura popularna i należące do niej gatunki literackie.
9.11. Nurty i tendencje we współczesnej literaturze i książce dziecięcej.
10. Rynek prasy papierowej i elektronicznej w Polsce; podstawowe rodzaje i gatunki
wypowiedzi dziennikarskich.
10.1. Rozwój rynku e-prasy w Polsce.
10.2. Prasa fachowa dla bibliotekarzy w Polsce.
10.3. Typologia prasy według różnych kryteriów.
10.4. Rynek medialny w Polsce.
10.5. Współczesny rynek prasy w Polsce.
10.6. Gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikarskich.
11. Podstawowe pojęcia i zasady ochrony danych osobowych, własności
intelektualnej, prawa autorskiego.
11.1. Normy dotyczące sporządzania powołań i wykazu przypisów. Cechy
charakterystyczne systemu zwanego harwardzkim.
11.2. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych w pracy bibliotekarza.
12. Główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia z zakresu wybranej
specjalizacji.
Dokument przyjęto za obowiązujący w Katedrze BiIN UŁ z dniem 16 grudnia 2015 r.

WYKAZ TEMATÓW NA EGZAMIN MAGISTERSKI Z PRZYKŁADOWYMI ZAGADNIENIAMI
Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

1. Terminologia i metodologia bibliologii i informatologii; powiązania
z literaturoznawstwem i naukami o komunikacji społecznej i kulturoznawstwem.
1.1.Metodologia badań ankietowych na konkretnym przykładzie.
1.2.Bibliofilstwo. Definicje. Zorganizowany ruch bibliofilski w Polsce.
1.3.Normy terminologiczne z zakresu bibliologii i informatologii.
1.4.Rodzaje komunikacji we współczesnym świecie oraz bariery utrudniające
komunikowanie interpersonalne.
1.5.Główne metody i techniki badawcze stosowane w bibliologii i informatologii.
1.6.Metoda archiwalna: omówienie na konkretnym przykładzie.
1.7.Problemy badawcze bibliologii i informatologii: dawne i współczesne.
1.8.Kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i komunikacja społeczna a bibliologia
i informatologia: terminologia, przedmioty badań, metody badawcze,
problemy badawcze.
2. Współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w zakresie bibliologii,
bibliotekoznawstwa i informatologii.
2.1.Współczesne polskie ośrodki związane z bibliologią i informatologią.
2.2.Główne założenia koncepcji funkcjonalnej w bibliologii.
2.3.Współcześni badacze książki rękopiśmiennej.
2.4.Współczesne problemy badaczy książki elektronicznej.
2.5.Współcześni badacze społeczeństwa informacyjnego i kompetencji
informacyjnych.
2.6.Współczesna literatura naukowa z zakresu informatologii.
2.7.Współczesna literatura naukowa dotycząca marketingu bibliotecznego.
2.8.Przykłady ośrodków zajmujących się bibliologią lub informatologią
na świecie.
2.9.Informacja prozdrowotna.
2.10. Problematyka badawcza bibliologii i informatologii: dawniej i dzisiaj.
2.11. Stereotyp i wizerunek zawodów bibliotekarskich jako problem badawczy.
2.12. Badania w zakresie kultury czytelniczej młodego pokolenia.
2.13. Współczesne problemy bibliologii na przykładzie artykułów z wybranych
czasopism naukowych i fachowych.
2.14. Współczesne problemy informatologii i bibliologii na przykładzie
publikacji zwartych z tej dziedziny, ukazujących się na przestrzeni ostatnich
lat.
3. Prawne, społeczne i historyczne aspekty działalności bibliotecznej, informacyjnej
i zarządzania wiedzą w sferze nauki i kultury, w działalności medialnej
i promocyjno-reklamowej.
3.1.Etyka w działalności bibliotekarza i znaczenie Kodeksu etyki bibliotekarza
i pracownika informacji.
3.2.Struktura oraz najważniejsze założenia Kodeksu etyki bibliotekarza
i pracownika informacji.
3.3.Działania bibliotek i państwa na rzecz kultury czytelniczej młodego pokolenia.
4. Organizacja pracy i zarządzanie biblioteką (tradycyjną, cyfrową, repozytorium).
4.1.Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w XXI wieku – organizacja
i zarządzanie, metody pracy, architektura, innowacje.
4.2.Katalog centralny a katalog rozproszony – podobieństwa i różnice, przykłady
krajowe i zagraniczne.
4.3.Rola marketingu w zarządzaniu biblioteką.
4.4.Marketing ukryty i szeptany. Definicja i przykłady stosowania.
4.5.Etyka w organizacji pracy i zarządzaniu biblioteką.
4.6.Regionalne a instytucjonalne biblioteki cyfrowe.
4.7.Biblioteki naukowe w Polsce współczesnej – typologia, sytuacja prawnoorganizacyjna,
zadania społeczne, zakres prac naukowych i wydawniczych.
4.8.Biblioteki publiczne w Polsce współczesnej – struktura sieci, zadania
społeczne, metody pracy.
4.9. Współczesne metody ochrony cennych i zabytkowych zbiorów bibliotecznych.
4.10. Kultura organizacyjna w bibliotece współczesnej.
4.11. Biblioteka i „mała ojczyna” – powinności pracowników kultury wobec
społeczności lokalnych.
5. Praca infobrokera.
5.1.Rozwój i charakterystyka zawodu brokera informacji.
5.2.Źródła pozyskiwania informacji przez przedsiębiorstwa prywatne.
5.3.Wybrane narzędzia do analizy i wizualizacji informacji.
5.4.Firmy infobrokerskie w Polsce.
6. Normy i reguły zarządzania instytucjami bibliotecznymi i informacyjnymi
oraz pracy z użytkownikami w otoczeniu rynkowym i non-profit.
6.1.Istota i znaczenie prawa zamówień publicznych.
6.2.Style zarządzania.
6.3.Struktura smukła i płaska a efekty zarządzania i komunikacji wewnętrznej.
6.4.Marketing wewnętrzny i zewnętrzny.
6.5.Motywowanie pracowników.
6.6.Wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny instytucji książki.
6.7.Analiza SWOT w bibliotece.
6.8.Plan marketingowy w bibliotece.
7. Budowa, projektowanie, zarządzanie systemami i zasobami informacyjnymi
oraz wdrażanie i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologii
informacyjnej w bibliotekach, ośrodkach informacji, centrach zarządzania wiedzą
i instytucjach kultury.
7.1.Specjalistyczne (dziedzinowe) języki wyszukiwawczo-informacyjne [MSC,
PACS, MeSH…].
7.2.Znaczenie bibliografii regionalnej i lokalnej w pracy naukowej.
7.3.Bibliografia zawartości czasopism – jej znaczenie w pracy naukowej.
7.4.Polska Bibliografia Literacka – jej znaczenia w pracy naukowej.
7.5.Online Public Access Catalog.
7.6.Budowa oraz przeznaczenie poszczególnych części zintegrowanego systemu
bibliotecznego.
8. Zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania
zagadnień rynku książki, prasy, bibliotekarstwa, kultury czytelniczej, informacji
naukowej i gospodarczej.
8.1.Regionalny ruch wydawniczy.
8.2.Zmiany na polskim rynku wydawniczym po roku 1989.
8.3.Bariery informacyjne.
8.4.Potrzeby informacyjne.
8.5.Metoda statystyczna a rynek wydawniczy.
8.6.Współczesne metody badań czytelnictwa w Polsce.
8.7.Badania ilościowe i jakościowe w badaniach czytelnictwa.
9. Cele, organizacja oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania
instytucji prowadzących działalność związaną z książką i prasą.
9.1.Współczesne formy promocji instytucji książki.
9.2.Rola biznesplanu w nowoczesnym zarządzaniu instytucją.
9.3.Ustawa o Ochronie Danych Osobowych w pracy bibliotekarza.
9.4.IBBY i jej działalność.
9.5.Działalność fundacji ABCXXI.
9.6.Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek różnych typów.
10. Użytkownicy bibliotek i ośrodków informacji oraz metody diagnozowania potrzeb
i oceny jakości usług bibliotecznych i informacyjnych.
10.1. Seniorzy jako użytkownicy biblioteki publicznej.
10.2. Diagnoza potrzeb i ocena jakości usług użytkowników biblioteki publicznej
i naukowej.
10.3. Problemy etyczne związane z zaspokajaniem potrzeb użytkowników
bibliotek.
10.4. Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece.
10.5. Badanie potrzeb użytkowników bibliotek w świetle literatury – prezentacja
wybranych wyników badań.
11. Pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
oraz zarządzanie zasobami własności intelektualnej.
11.1. Normy dotyczące sporządzania powołań i wykazu przypisów. System
harwardzki.
11.2. Edukacyjna rola Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
11.3. Prawo autorskie w bibliotekach.
12. Metodyka wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane
w bibliotekach, ośrodkach informacji, centrach zarządzania wiedzą i instytucjach
kultury.
12.1. Biblioteki w środowisku regionalnym i lokalnym.
12.2. Biblioteki w środowisku naukowym.
12.3. Podstawowe założenia formatu katalogowania RDA.
12.4. „Eferberyzacja” w bibliotece.
12.5. Struktura formatu MARC dla książki.
12.6. Kulturotwórcza rola biblioteki.
12.7. Najsłynniejsze akcje promocyjne w Polsce i poza jej granicami.
12.8. Metody pracy z czytelnikiem dziecięcym – dobre przykłady w świetle
literatury przedmiotu i własnych obserwacji.
12.9. Blogi, strony internetowe i strony na Facebooku jako przykłady dobrych
promocji czytelnictwa – na wybranych przykładach.
13. Współczesne życie kulturalne i literackie.
13.1. Formy reklamy książki: przykłady.
13.2. Rodzaje funkcji emotywnych i motywacyjnych w rozwoju kultury
czytelniczej jednostki.
13.3. Bestseller na współczesnym rynku wydawniczym w Polsce i na świecie.
13.4. Polskie i światowe nagrody literackie.
13.5. Współczesne akcje promujące książkę i czytelnictwo w Polsce i na świecie.
13.6. Dyskusyjne Kluby Książki jako forum wymiany myśli o lekturach.
13.7. Współczesna kultura książki na przykładzie popularności autobiografii.
13.8. Najpopularniejsze gatunki literackie wśród młodzieży.
13.9. Życie kulturalne współczesnej młodzieży w Internecie.
13.10. Najważniejsze nagrody literackie w Polsce.
13.11. Formy twórczości literackiej oferowane w Internecie.
13.12. Kultura popularna, kultura elitarna (wysoka), kultura masowa
KATEDRA INFORMATOLOGII I BIBLIOLOGII UŁ
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
UL. POMORSKA 171/173, 90-236 ŁÓDŹ, TEL. (48 42) 635-53-86, www.kbin.uni.lodz.pl, E-MAIL: kbin@uni.lodz.pl
KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. PROF. UŁ MARIOLA ANTCZAK
a czytelnictwo i rynek książki. Nowoczesne formy książek a kultura
popularna.
13.13. Współczesny rynek prasowy w Polsce.
13.14. Rola czasopism regionalnych i lokalnych – omówienie na wybranych
przykładach.
13.15. Rozwój rynku e-prasy w Polsce.
13. Główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia z zakresu wybranej
specjalizacji.
Dokument przyjęto za obowiązujący w Katedrze BiIN UŁ z dniem 16 grudnia 2015 r.

Wzory dokumentów

 

Spis niezbędnych oświadczeń studenta do pracy dyplomowej

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta-Autora pracy

Oświadczenie Promotora

Wzór arkusza recenzji

Wskaźniki przy wystawianiu oceny z pracy mgr/lic w Katedrze IiB

Formularz strony tytułowej

Formularz strony tytułowej dla prac z podtytułem

Instrukcja obsługi formularzy strony tytułowej:

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej / magisterskiej / dyplomowej / zaliczeniowej – w celu edycji i wydrukowania należy:

 1. Pobrać i zapisać odpowiedni formularz na własnym komputerze,
 2. Wypełnić pola: Imię i nazwisko autoraNr albumuTytuł pracy (i ewentualny podtytuł), wybrać rodzaj pracy z rozwijanego menu, wpisać Tytuł / stopień naukowy, imię i nazwisko promotoraRok (jeżeli jest inny od domyślnego),
 3. Wydrukować odpowiednią liczbę egzemplarzy wypełnionego formularza na drukarce w celu dołączenia go do wydruku pracy,
 4. Wydrukować wypełniony formularz na drukarce wirtualnej w postaci pliku PDF w celu dołączenia go do wersji cyfrowej pracy,
 5. Scalić plik strony tytułowej (PDF) z elektroniczną wersją pracy (np. za pomocą darmowych konwerterów PDF online).

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

(Pobierz plik)

Regulamin:
Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie
z zakresu Bibliologii i Informatologii
w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

§ 1
Organizatorem Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Bibliologii i
Informatologii [dalej: Konkursu] jest Katedra Informatologii i Bibliologii Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego [dalej: Katedra].
§ 2
O zwycięstwie w Konkursie decyduje Komitet Konkursowy.
Komitet Konkursowy składa się z samodzielnych pracowników naukowych Katedry oraz przedstawiciela
doktorów, doktorantów i studentów [po jednym ze studiów licencjackich i magisterskich].
Przewodniczącego Komitetu Konkursowego na dany rok akademicki wybiera Komitet Konkursowy w
drodze tajnego głosowania. Członkowie Komietetu Konkursowego nie mogą głosować na pracę, która
powstała pod ich kierunkiem.
Warunkiem uczestnictwa studenta w Komitecie Konkursowym jest niezgłoszenie jego pracy do Konkursu
w roku akademickim, w którym jest członkiem Komitetu. Członkiem Komitetu może być student III roku
(na studiach licencjackich) i student II roku (na studiach magisterskich) wybrany większością głosów w
drodze tajnego głosowania przeprowadzanego przez studentów. Studenci powiadamiają o swoim
wyborze kierownika Katedry do końca maja danego roku akademickiego. Doktorzy i doktoranci
wybierają spośród siebie przedstawiciela do Komitetu Konkursowego na drodze tajnego głosowania lub
porozumienia i powiadamiają o swoim wyborze kierownika Katedry do końca maja danego roku
akademickiego.
§ 3
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: prace licencjackie i magisterskie.
§ 4
Przedmiotem Konkursu są prace licencjackie i magisterskie, reprezentujące dyscyplinę naukową
bibliologia i informatologia, powstałe pod kierunkiem pracowników Katedry.
§ 5
Celem Konkursu jest zaakcentowanie naukowego aspektu studiów na kierunkach studiów prowadzonych
przez Katedrę, umacnianie właściwych postaw i zainteresowań naukowych studentów oraz promocja
najwartościowszych prac licencjackich i magisterskich, mogących stanowić punkt wyjścia dla rozwoju
naukowego ich autorów.
§ 6
Konkurs przeprowadzany jest corocznie.
§ 7
Adresatami Konkursu są każdorazowo absolwenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach
studiów prowadzonych przez Katedrę Informatologii i Bibliologii UŁ.
§ 8
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 30 września danego roku akademickiego.
Rozstrzygnięcie Konkursu następuje do 31 października kolejnego roku akademickiego.
Student zobowiązany jest do:
1/dostarczenia oprawionego wydruku pracy
2/przesłania pracy w formie elektronicznej
3/przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia (zamieszczonego na stronie Katedry) w formie
elektronicznej
do sekretariatu Katedry.
§ 9
Prace do Konkursu zgłaszać mogą zarówno sami autorzy, jak promotorzy lub recenzenci (za zgodą
autorów).
§ 10
Wstępne warunki kwalifikacji prac do udziału w Konkursie to: średnia ocen promotora i recenzenta pracy
licencjackiej lub magisterskiej co najmniej dobra +.
§ 11
Komitet Konkursowy bierze pod uwagę następujące aspekty ocenianych prac: aktualność oraz istotność
problemu badawczego, metodyczność, dobór literatury przedmiotu, inwencję w realizacji tematu,
dojrzałość naukową pracy oraz walory przekazu.
§ 12
Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się poprzez jawne głosowanie członków Komitetu Konkursowego.
Głosowanie jest ważne przy obecności najmniej 2/3 składu Komitetu Konkursowego.
§ 13
Komitet Konkursowy wyłania jedną nagrodzoną pracę licencjacką oraz jedną magisterską.
W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu prac zgłoszonych do Konkursu, Komitet Konkursowy
może odstąpić od przyznania nagrody, w jednej lub obu kategoriach.
§ 14
Nagrodami w Konkursie są: dyplom, publikacja fragmentów pracy w Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Librorum, zgłoszenie pracy do nagrody SBP.
§ 15
Informacja o zwycięzcy Konkursu zostaje umieszczona w mediach cyfrowych i tradycyjnych. Udział w
Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Autora na publikację jego wizerunku oraz informacji o nim i jego
pracy.

oprac. dr hab. prof. UŁ Stanisława Kurek-Kokocińska
dr hab. Alicja Mazan- Mazurkiewicz
Konsultacje:
kierownik Katedry IiB dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak
koordynator ds. jakości kształcenia KIiB dr Jacek Ladorucki
Regulamin przyjęty w dniu 22 czerwca 2017 roku przez pracowników KIiB podczas zebrania.

 

Akty prawne

Uchwała Rady Wydziału nr 68/2013/2014 w sprawie określenia wymogów dotyczących prac dyplomowych przygotowanych na Wydziale Filologicznym

Zarządzenie nr 68 w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

Zalecenia jakościowe dotyczące zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich, procedury ich recenzowania oraz zakresu tematycznego egzaminów licencjackich i magisterskich w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (KIiB UŁ)

Zarządzenie Dziekana nr 42 wprowadzające oświadczenie studenta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej pracy dyplomowej

Załącznik do zarządzenie nr 42