BAZA WIEDZY O EGZAMINACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne

 1. Wymogi dotyczące prac dyplomowych w UŁ
 2. Praca jest oddawana w formie wydruku komputerowego w 2 egzemplarzach, z których jeden – przeznaczony jest do dziekanatu, a drugi dla promotora. Egzemplarze powinny być oprawione (na płasko), wydrukowane dwustronnie i zawierać: a/ na stronie tytułowej tytuły pracy w języku polskim i języku angielskim; b/abstrakty w języku polskim i angielskim (na końcu pracy).
 3. Do pracy w postaci oddzielnych załączników student powinien dołączyć: załącznik 1/ oświadczenie autora o samodzielności wykonania pracy; załącznik 2/ zgodę na udostępnianie pracy lub oświadczenie o braku takiej zgody; załącznik 3/ oświadczenie o zgodności pracy z wersją elektroniczną; załącznik 4/ abstrakty w języku polskim i angielskim.
 4. Promotor przygotowuje oświadczenie w postaci papierowej, opatrzone jego podpisem na podstawie: Załącznika do Zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 6.VI.2017 r, które należy dostarczyć do dziekanatu wraz z wydrukowaną pracą.
 5. Student wprowadza swoją pracę po akceptacji Promotora do APD (Archiwum Prac Dyplomowych). W odpowiednim miejscu należy dołączyć załączniki 1-4 (skany w postaci plików PDF opatrzone podpisem studenta).
 6. Praca powinna posiadać następującą kompozycję (elementy wymagane w każdej pracy wypisano czcionką pogrubioną):
  • strona tytułowa (na niej również tytuł w języku angielskim)
  • spis treści
  • wykaz skrótów
  • tekst główny pracy
   • wstęp metodologiczny, terminologiczny, analiza literatury przedmiotu / stanu badań w poruszanym obszarze
   • kolejne rozdziały podzielone na podrozdziały w systemie dziesiętnym
   • zakończenie
  • bibliografia
  • spisy: ilustracji, tabel i wykresów, załączników
  • załączniki
  • indeksy
  • abstrakty w języku polskim i angielskim

 

Wymogi redakcyjne

1. Ustawienia ogólne

 • format papieru: DIN A4 (210×297 mm)
 • marginesy: równe, po 2,5 cm z każdej strony

2. Strony tytułowe

3. Tekst główny pracy

 • krój czcionki: Times New Roman
 • rozmiar czcionki: 12 pkt.
 • styl czcionki: prosta
 • wcięcie pierwszego wiersza akapitu: 1,5 cm
 • interlinia: 1,5
 • nie należy stosować dodatkowych odstępów lub zwiększonej interlinii między akapitami o takim samym stylu
 • stosuje się pojedyncze odstępy międzywyrazowe (spacje) i odstępy między kolejnymi akapitami (znaki końca akapitu; „enter”) zwiększone lub zmniejszone odstępy międzywierszowe wprowadzane są ustawieniami akapitu.

4. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów

W tytułach stosujemy pojedynczą interlinię.

 • tytuły rozdziałów (poziom 1)
  • czcionka: Times New Roman, 16 pkt., prosta, pogrubiona. numer rozdziału głównego wpisany zwiększoną czcionką o wielkości 48 pkt. przy nie zmienionych pozostałych ustawieniach
  • rozdziały rozpoczynają się na nowej (nieparzystej) stronie. rozdział poprzedzający powinien zostać zakończony podziałem strony
  • odstęp przed tytułem: 48 pkt.
  • odstęp po tytule: 12 pkt.
 • tytuły podrozdziałów (poziom 2)
  • czcionka: Times New Roman, 14 pkt., prosta, pogrubiona
  • odstęp przed tytułem: 24 pkt.
  • odstęp po tytule: 12 pkt.
 • tytuły podrozdziałów (poziom 3 i następne)
  • czcionka: Times New Roman, 12 pkt., prosta, pogrubiona
  • odstęp przed tytułem: 24 pkt.
  • odstęp po tytule: 12 pkt.

5. Cytowania w tekście

 • Zamieszczane w tekście fragmenty będące dosłownymi przytoczeniami innych publikacji (cytaty), ujmuje się w cudzysłów.
 • Cytowania dłuższe niż dwa wiersze wyodrębniać należy w postaci bloku tekstowego o następujących ustawieniach:
  • rozmiar czcionki: 10 pkt.
  • wcięcie akapitu z lewej i prawej po 1,5 cm bez wcięcia pierwszego wiersza
  • odstęp przed blokiem cytowanego tekstu i po nim: 12 pkt.
  • interlinia: pojedyncza.

6. Tabele, ilustracje, rysunki i schematy

 • Wszystkie elementy graficzne powinny być wyrównane do lewego marginesu. Jeżeli obiekt jest szczególnie duży (szerokie tabele, duże schematy itp.) można wprowadzić zmianę orientacji strony, pamiętając, że w takim wypadku tytuł obiektu i jego górna krawędź muszą znajdować się przy wewnętrznym marginesie strony.
 • Tytuły obiektów są umieszczane nad nimi.
 • Tytuł poprzedzony jest sformułowaniem: Ilustracja/Schemat/Tabela/Wykres wraz z odpowiednim numerem (można również stosować skróty: Il., Tab.). Numeracja obiektów w poszczególnych kategoriach jest ciągła w obrębie całej pracy.
 • Formatowanie tytułu obiektu: czcionka Times New Roman, 10 pkt. Odstęp przed tytułem: 12 pkt., po: 0 pkt.
 • Pod obiektem koniecznie należy umieścić opis jego źródła (wraz z ewentualnym powołaniem). Formatowanie: czcionka Times New Roman, 8 pkt. Odstęp przed opisem źródła: 0 pkt., po: 12 pkt.

7. Powołania i przypisy

 • Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji w KIiB przyjęto dla wszystkich prac dyplomowych jako obowiązujący styl harvardzki („nazwa i data”). Zasady opracowania powołań i przypisów (bibliografii) są udostępnione na stronie internetowej Katedry (Antczak, M. 2019). Bibliografia załącznikowa (prezentacja)
 • Znaki przestankowe (przecinek, kropka, średnik itp.) umieszcza się zawsze za nawiasem zamykającym powołanie.

8. Inne reguły

 • Tytuły publikacji (książek, czasopism, artykułów, filmów, stron WWW itd.) zapisujemy w tekście kursywą, bez wydzielania ich cudzysłowem.
 • Wtrącenia obcojęzyczne w tekście zapisujemy kursywą.
 • Definiowane pojęcia (terminy) zapisujemy podstawowym stylem akapitu, w cudzysłowie („definiowany termin”).
 • Bibliografię pracy redagujemy czcionką 11 pkt., stosując pojedynczą interlinię. Wzory: PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji, Warszawa.

WYKAZ TEMATÓW NA EGZAMIN LICENCJACKI Z PRZYKŁADOWYMI ZAGADNIENIAMI
Kierunek: Informacja w środowisku cyfrowym

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla rocznika 2017/2018

Wzory dokumentów

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta-Autora pracy

Oświadczenie Promotora

Kalkulator oceny pracy 2019

Wzór arkusza recenzji 2019

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

(Pobierz plik)

Regulamin:
Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie
z zakresu Bibliologii i Informatologii
w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

§ 1
Organizatorem Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Bibliologii i
Informatologii [dalej: Konkursu] jest Katedra Informatologii i Bibliologii Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego [dalej: Katedra].
§ 2
O zwycięstwie w Konkursie decyduje Komitet Konkursowy.
Komitet Konkursowy składa się z samodzielnych pracowników naukowych Katedry oraz przedstawiciela
doktorów, doktorantów i studentów [po jednym ze studiów licencjackich i magisterskich].
Przewodniczącego Komitetu Konkursowego na dany rok akademicki wybiera Komitet Konkursowy w
drodze tajnego głosowania. Członkowie Komietetu Konkursowego nie mogą głosować na pracę, która
powstała pod ich kierunkiem.
Warunkiem uczestnictwa studenta w Komitecie Konkursowym jest niezgłoszenie jego pracy do Konkursu
w roku akademickim, w którym jest członkiem Komitetu. Członkiem Komitetu może być student III roku
(na studiach licencjackich) i student II roku (na studiach magisterskich) wybrany większością głosów w
drodze tajnego głosowania przeprowadzanego przez studentów. Studenci powiadamiają o swoim
wyborze kierownika Katedry do końca maja danego roku akademickiego. Doktorzy i doktoranci
wybierają spośród siebie przedstawiciela do Komitetu Konkursowego na drodze tajnego głosowania lub
porozumienia i powiadamiają o swoim wyborze kierownika Katedry do końca maja danego roku
akademickiego.
§ 3
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: prace licencjackie i magisterskie.
§ 4
Przedmiotem Konkursu są prace licencjackie i magisterskie, reprezentujące dyscyplinę naukową
bibliologia i informatologia, powstałe pod kierunkiem pracowników Katedry.
§ 5
Celem Konkursu jest zaakcentowanie naukowego aspektu studiów na kierunkach studiów prowadzonych
przez Katedrę, umacnianie właściwych postaw i zainteresowań naukowych studentów oraz promocja
najwartościowszych prac licencjackich i magisterskich, mogących stanowić punkt wyjścia dla rozwoju
naukowego ich autorów.
§ 6
Konkurs przeprowadzany jest corocznie.
§ 7
Adresatami Konkursu są każdorazowo absolwenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach
studiów prowadzonych przez Katedrę Informatologii i Bibliologii UŁ.
§ 8
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 30 września danego roku akademickiego.
Rozstrzygnięcie Konkursu następuje do 31 października kolejnego roku akademickiego.
Student zobowiązany jest do:
1/dostarczenia oprawionego wydruku pracy
2/przesłania pracy w formie elektronicznej
3/przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia (zamieszczonego na stronie Katedry) w formie
elektronicznej
do sekretariatu Katedry.
§ 9
Prace do Konkursu zgłaszać mogą zarówno sami autorzy, jak promotorzy lub recenzenci (za zgodą
autorów).
§ 10
Wstępne warunki kwalifikacji prac do udziału w Konkursie to: średnia ocen promotora i recenzenta pracy
licencjackiej lub magisterskiej co najmniej dobra +.
§ 11
Komitet Konkursowy bierze pod uwagę następujące aspekty ocenianych prac: aktualność oraz istotność
problemu badawczego, metodyczność, dobór literatury przedmiotu, inwencję w realizacji tematu,
dojrzałość naukową pracy oraz walory przekazu.
§ 12
Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się poprzez jawne głosowanie członków Komitetu Konkursowego.
Głosowanie jest ważne przy obecności najmniej 2/3 składu Komitetu Konkursowego.
§ 13
Komitet Konkursowy wyłania jedną nagrodzoną pracę licencjacką oraz jedną magisterską.
W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu prac zgłoszonych do Konkursu, Komitet Konkursowy
może odstąpić od przyznania nagrody, w jednej lub obu kategoriach.
§ 14
Nagrodami w Konkursie są: dyplom, publikacja fragmentów pracy w Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Librorum, zgłoszenie pracy do nagrody SBP.
§ 15
Informacja o zwycięzcy Konkursu zostaje umieszczona w mediach cyfrowych i tradycyjnych. Udział w
Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Autora na publikację jego wizerunku oraz informacji o nim i jego
pracy.

oprac. dr hab. prof. UŁ Stanisława Kurek-Kokocińska
dr hab. Alicja Mazan- Mazurkiewicz
Konsultacje:
kierownik Katedry IiB dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak
koordynator ds. jakości kształcenia KIiB dr Jacek Ladorucki
Regulamin przyjęty w dniu 22 czerwca 2017 roku przez pracowników KIiB podczas zebrania.

 

Akty prawne

Zarządzenie nr 68 w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

Zalecenia jakościowe dotyczące zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich, procedury ich recenzowania oraz zakresu tematycznego egzaminów licencjackich i magisterskich w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (KIiB UŁ)

Zarządzenie Dziekana nr 42 wprowadzające oświadczenie studenta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej pracy dyplomowej

Załącznik do zarządzenie nr 42