Historia

Katedra Informatologii i Bibliologii, do 11 lipca 2016 r. – Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego – jest pierwszą w Polsce placówką, która naukę o książce i bibliotece uczyniła dyscypliną akademicką. Jej organizacji podjął się prof. dr Jan Muszkowski (1882-1953), ceniony bibliolog, dydaktyk, wychowawca młodzieży. Już w 1945 r. Katedra Bibliotekoznawstwa rozpoczęła prace naukowe, badawcze i dydaktyczne. Trzy lata później mury uczelni opuścili pierwsi absolwenci studiów zawodowych. Wielką zasługą prof. Jana Muszkowskiego było przeprowadzenie pierwszej w Polsce habilitacji w zakresie nauki o książce (Adam Łysakowski, 1948) oraz promocja pierwszego doktoratu z tej dyscypliny (Karol Głombiowski, 1952).

Po przedwczesnej śmierci Jana Muszkowskiego kierowanie Katedrą Bibliotekoznawstwa powierzono prof. dr Helenie Więckowskiej (1897-1984), uznanemu w kraju i zagranicą historykowi i bibliologowi, w latach 1948-1969 dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. W tym czasie (r. akad. 1954/1955) studia wydłużono do 5 lat.

W 1969 r. kierowanie Katedrą objął doc. dr Bolesław Świderski. Wprowadzono wówczas, funkcjonujące kilka lat, międzywydziałowe studia bibliotekoznawcze. Programy studiów wielokrotnie dostosowywano do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. W 1977 wprowadzono studia zaoczne, trzy lata później – studia podyplomowe. Z dniem 1 października 1987 r., po przejściu prof. dr hab. Bolesława Świderskiego na emeryturę, funkcję kierownika objęła doc. dr hab. (od 1994 r. prof. dr hab.) Hanna Tadeusiewicz i sprawowała ją do 2010 r. W latach 2010-2015 funkcję kierownika pełniła dr hab. prof. UŁ Jadwiga Konieczna, a od 1.10.2015 – dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak.

W trakcie ostatnich 20 lat pracy Katedry  znacznie poprawiła warunki lokalowe i sprzętowe. Otrzymane w 1995 r. piętro kamienicy przy ul. Kościuszki 17 z biegiem czasu okazało się niewystarczające. W 2004 r. Katedra wprowadziła się do wyremontowanego i dobrze wyposażonego budynku przy ul. Matejki 34a, w bezpośrednim otoczeniu Biblioteki Uniwersyteckiej. W 2012 r. została utworzona nowa pracownia z 21 stanowiskami komputerowymi. Od 2014 r. do dyspozycji studentów i pracowników został oddany nowy gmach przy ul. Pomorskiej, gdzie znalazły się: aule wykładowe, biblioteka wydziałowa, sale audiowizualne, pracownie komputerowe. Zarówno pod względem architektonicznym jak i wyposażenia dydaktycznego jest to jeden z najnowocześniejszych budynków w Łodzi.

W 2013 roku córka profesora Jana Muszkowskiego, prof. Joanna Muszkowska-Penson, odsłoniła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi tablicę pamiątkową poświęconą jej ojcu, założycielowi Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ.

W latach 2013-2019 w Katedrze działał pod przewodnictwem prof. Marioli Antczak Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Celem powołania z naszej inicjatywy pierwszej w Polsce Olimpiady z takiego zakresu tematycznego, było rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką, w trakcie sześciu edycji wzięło udział około 600 uczniów z całej Polski, wyłoniliśmy też 18 laureatów i ponad 40 finalistów. Inicjatywa była realizowana we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. T. Kotarbińskiego w Łodzi, Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.