Spis treści

 1. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
 2. Komisja do spraw jakości kształcenia
 3. Krajowe Ramy Kwalifikacji
 4. Akty prawne

Wewnętrzne wytyczne obowiązujące w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ

Zalecenia jakościowe dotyczące procedury kontaktów wykładowców ze studentami

Metody weryfikacji efektów uczenia się 2022 w KIiB

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego opiera się na wielopłaszczyznowym monitoringu oferowanych programów kształcenia oraz na cosemestralnym ankietowaniu studentów. Od roku 2011/2012 tworzone na Wydziale programy kształcenia są konsultowane z Wydziałową Komisją d.s. Jakości Kształcenia, która zobowiązana jest do gromadzenia i popularyzowania dobrych praktyk. Programy kształcenia powinny zostać przedyskutowane ze studentami. WKJK rekomenduje (z ewentualnymi propozycjami poprawek) program kształcenia Dziekanowi, a Dziekan przedstawia go do akceptacji Radzie Wydziału. Po akceptacji przez nią, programem, zajmuje się Uczelniana Komisja do Spraw Jakości Kształcenia, która najlepiej opisane programy pokazuje na stronie internetowej www.sylabusy.uni.lodz.pl. UKJK rekomenduje programy Rektorowi, który przedstawia je Senatowi.

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UŁ z 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym Rada Wydziału określiła cele działalności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz wskazała działania służące osiągnięciu tych celów. Polegają one m.in. na poprawie obiegu informacji na temat działań zapewniających jakość kształcenia, doskonaleniu ewaluacji oferty dydaktycznej, weryfikacji programów nauczania oraz opisów przedmiotów, analizie ewaluacji zajęć dydaktycznych przez studentów. Zgodnie z uchwałą systematycznie analizowane będą także opinie pracodawców na temat wymaganych na rynku pracy kompetencji absolwentów oraz monitorowana będzie pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym.

Studenci ankietowani są w każdym semestrze, a każdy pracownik ma wgląd w wyniki swoich ankiet na stronie USOS Web. Od 2012 roku rozpoczyna się monitoring losów absolwentów UŁ. Planowane jest zbieranie opinii studentów na temat nowych programów kształcenia po każdym roku ich realizacji.

Praktyka hospitacji ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń dydaktycznych, synchroniza­cję procesu kształcenia oraz weryfikację oceny jakości zajęć dydaktycznych wyrażonej w ankietach studenckich.

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 15/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

Przewodnicząca

 

Prof. Małgorzata Leyko, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia

 

Członkowie Prodziekani ds. dydaktycznych:

Dr hab.prof.UŁ Irena Jaros

Dr Michał Lachman

Prof. dr hab. Anna Warda

Mgr Katarzyna Pawłowska – Biuro ds. Obsługi Studentów

Mgr Iwona Niedźwiecka – Biuro Dziekana

Arkadiusz Lorenc – student

 

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz.u. z dn. 30 września 2016 r. poz. 1594)

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia MNiSW

Uchwały Senatu UŁ

 • Uchwała nr 458 Senatu UŁ z dnia 2 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 247 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie osiągania przez Studentów UŁ efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,5701
 • Uchwała Senatu UŁ nr 507 podjęta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015 w sprawie: zasad, warunków i trybu potwierdzania w Uniwersytecie Łódzkim efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,uchwala,2,1
 • Uchwała nr 247 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie osiągania przez Studentów UŁ efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7447

Zarządzenia Rektora UŁ

 • Zarządzenie nr 177 Rektora UŁ z dn. 30 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia procedur tworzenia i modyfikowania programów kształcenia (harmonogram działań) z uwzględnieniem zmian wg Zarządzenia nr 50 Rektora UŁ z dn. 13.03.2014.
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7283
 • Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowanych za pośrednictwem Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość na platformie E-CAMPUS
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7368

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego UŁ

załącznik do uchwały 216/2013/2014: System ECTS na Wydziale Filologicznym UŁ (wraz z korektą zatwierdzoną przez Radę Wydziału w dniu 27 marca 2015r.)

załącznik do uchwały 112/2012/2013: zakres obowiązków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016

załącznik do uchwały 374/2012/2013: Polityka zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Filologicznym

załącznik do uchwały 81: Harmonogram działań wprowadzających Krajowe Ramy Kwalifikacji na Wydziale Filologicznym UŁ