Historia Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŁ

Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców zostało założone w styczniu 2000 roku z inspiracji pomysłem prof. Janusza Dunina. Współtwórcą i opiekunem został dr Jacek Ladorucki. Obecnym opiekunem jest dr Zbigniew Gruszka.

Za główne cele działalności postawiono m.in. pogłębianie wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii i informacji naukowej, podejmowanie prób badawczych i popularyzowanie wiedzy, oraz integrowanie studentów kierunku.

W chwili obecnej Koło Naukowe liczy sobie ponad 15 członków. Za główny cel obrane zostały: udział w konferencjach i wyjazdach naukowych i związana z tym aktywność członków Koła oraz wydawanie czasopisma.

Koło Naukowe od początku skupia osoby zainteresowane zagadnieniami książki, bibliotek nowoczesnych technologii. Współtworzą je osoby, które chcą wiedzieć więcej, świadomie kształtować swoje postawy i poglądy, spotykać się z osobami o podobnych zainteresowaniach. Zapraszamy studentów INIB, IŚC i studentów pozostałych kierunków Wydziału Filologicznego UŁ, którym sprawy książek i informacji są bliskie.

 

Zrealizowana tematyka badawcza

2001-2003 Książka poetycka

2004 – Literatura fantastyczna

2005 – Czytelnictwo ludzi starszych

2006 – Czytelnictwo osób bezrobotnych

2009 – Czytelnictwo bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa

2013 – Motywy uczestnictwa w kołach naukowych

2015 – Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych

Udział w konferencjach

2001 – XXX Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie,

2003 – XXXII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie,

2004 – XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych roku, UWM w Olsztynie,

2006 – Konferencja „Bibliotekarz i co dalej? – absolwenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na rynku pracy”, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie,

2006 – Konferencja „Information with no limits”, Uniwersytet Warszawski,

2006 – Konferencja „Bibliotekarz wobec nowoczesnego użytkownika”, Uniwersytet Wrocławski,

2007 – Konferencja „Biblioteka – nie tylko księgozbiór. Biblioteki w regionie i społeczeństwie”, Uniwersytet Śląski

2015 – Konferencja „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś”, Uniwersytet Śląski

Organizacja konferencji

2007 – Biblioteka: obiekt – idea. Wczoraj, dziś, jutro

2008 – Zawód: bibliotekarz. Wizje, strategie, koncepcje

2009 – Profesjonalna biblioteka: wokół zagadnień obsługi użytkowników

2012 – Biblioteka jako przedmiot badań naukowych

Wyjazdy naukowe

2002 – Kraków: Biblioteka Jagiellońska

2003 -Warszawa:  Biblioteka Uniwersytecka

2005 – Biblioteka Kórnicka

2006 – Kraków: Biblioteka Jagiellońska

2007 – Częstochowa: Biblioteka Klasztorna Oo. Paulinów, Katowice: Biblioteka Śląska

2009 – Warszawa: Biblioteka Narodowa

2009 – Kraków: Biblioteka Jagiellońska

2011 – Wrocław: Ossolineum, Biblioteka Uniwersytecka

2012 – Pelplin: Muzeum Archidiecezjalne, Gdańsk: Biblioteka PAN

2014 – Toruń: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Archiwum  Miasta Torunia, Biblioteka Pedagogiczna