Wybierz kierunek:

 

Zasady przyjęć na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022 – Załącznik nr 1 – zasady przyjęć 21-22


 

 

 Informacja w środowisku cyfrowym

Stacjonarne studia I stopnia

 

Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym.

 

 

Informacje o realizowanych na kierunku specjalnościach:

• wirtualne instytucje książki: podstawy bibliotekarstwa cyfrowego, archiwa i repozytoria, promocja i marketing na rynku książki

• zarządzanie informacją: ekonomika informacji,  zarządzanie informacją w mediach, infobrokering, audyt informacyjny

 

 

 

Uzyskiwane przez absolwentów (licencjatów) kwalifikacje zawodowe:

Absolwenci kierunku są przygotowani  do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji. Lista wybranych zawodów dla absolwenta: archiwista dokumentów elektronicznych, analityk informacji i raportów medialnych, specjalista zarządzania informacją, specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, broker informacji (researcher), bibliotekarz.

 

 

Główne przedmioty:

Wstęp do informatologii, Współczesny rynek medialny, Źródła informacji piśmienniczej i elektronicznej, Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej, Sieciowe środowisko pracy, Projektowanie informacji w środowisku cyfrowym, Metody przetwarzania informacji, Edytorstwo publikacji cyfrowych, Marketing i PR w zarządzaniu firmą, Zarządzanie wizerunkiem w Internecie, Media społecznościowe w zarządzaniu instytucją, Sztuka autoprezentacji, Zarządzanie czasem i praca w zespole.

 

 

Zasady kwalifikacji

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia można znaleźć w katalogu kierunków prowadzonych na UŁ.

 

 

 

 

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • w ośrodkach informacji i bibliotekach;
 • repozytoriach danych;
 • w wydawnictwach i księgarniach tradycyjnych i sieciowych;
 • w agencjach informacyjnych i wywiadowniach gospodarczych;
 • w archiwach tradycyjnych i elektronicznych;
 • w agencjach promocyjno-reklamowych;
 • w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego

Przejdź do serwisu rekrutacyjnego 

Pliki do Pobrania: 

Sylwetka absolwenta IŚC

Opis kierunku – Informacja w środowisku cyfrowym – 2021/2022

Program studiów – Informacja w środowisku cyfrowym – 2021/2022

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym – 2021/2022


 

 

 Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Stacjonarne studia II stopnia

 

Studia mają na celu przygotowanie studentów do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, projektowania, przetwarzania itp. informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne; ponadto przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem Business English.

Specjalizacje: Architektura informacji, Nowoczesne bibliotekarstwo.

 

 

Kształcenie na kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim ma na celu:

 • przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem, a także oceną jakościową i merytoryczną różnych typów informacji (Architektura informacji);
 • umożliwienie osobom pragnącym pracować w nowoczesnych bibliotekach nabycia niezbędnych kompetencji w ramach oddzielnej specjalizacji (Nowoczesne bibliotekarstwo);
 • podniesienie kompetencji językowych zakresie  języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Business English

 

 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, przedmioty: Business English, Problems of Informatology in English, Conferences and Events Organisation, Research Methodology, Scientific Texts Writing – w języku angielskim.

Studenci odbywają praktyki w firmach biznesowych np. Ericsson lub bibliotekach naukowych/publicznych ( w zależności od wyboru specjalizacji).

 

 

 

 

Główne przedmioty:

Informatologia w Polsce i na świecie, Społeczeństwo informacyjne i jego wyzwania, Ekologia informacji i bezpieczeństwo w sieci, Zarządzanie informacją, Zarządzanie czasem i praca w zespole, Architektura informacji, Informatolog na rynku pracy, Zarządzanie i marketing w biznesie, Zarządzanie dokumentami w firmie, Problems of Informatology in English, Conference and Events Organisation, Scientific Texts Writing, Business English.

 

 

 

Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia winien legitymować się dyplomem ukończenia studiów humanistycznych i/lub społecznych licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania procesami zachodzącymi w społeczeństwie informacyjnym. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Więcej informacji w katalogu kierunków w serwisie rekrutacyjnym UŁ.

 

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach,
 • ośrodkach informacji naukowej,
 • redakcjach czasopism i gazet,
 • wydawnictwach,
 • polskich mediach (lokalnych, ogólnokrajowych),
 • firmach zajmujących się doradztwem personalnym, consultingiem, analizą rynków (szczególnie w zakresie wyszukiwania i analizy informacji),
 • firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu,
 • punktach doradztwa i informacji,
 • administracji samorządowej i centralnej (w zakresie zarządzania informacją),
 • portalach, redakcjach i serwisach internetowych,
 • firmach (szczególnie w obszarze wyszukiwania i analizy informacji, analizy dokumentów, tworzenia rozwiązań dla reklamy i e-commerce).

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w zawodzie:

 • Analityk informacji i raportów medialnych
 • Analityk ruchu na stronach internetowych
 • Broker informacji (researcher)
 • Menedżer zawartości serwisów internetowych
 • Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
 • Specjalista zarządzania informacją
 • Specjalista zarządzania dokumentacją
 • Redaktor wydawniczy
 • Bloger / vloger
 • Organizator usług konferencyjnych
 • Bibliotekarz
 • Technik informacji naukowej
 • Doradca do spraw zasobów bibliotecznych
 • Pracownicy bibliotek, informacji naukowej i pokrewni
 • Projektant stron internetowych (webmaster)
 • Pomocnik biblioteczny
 • Pozostali pracownicy biur informacji

Przejdź do serwisu rekrutacyjnego

Pliki do pobrania (Rok startowy 2018 – 2019):

Opis kierunku

Program 2018-2019

Program specjalizacji 2018-2019

Macierz kompetencji 2018-2019