Wybierz kierunek:

 

Zasady przyjęć na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2022/2023


 

 

 Informacja w środowisku cyfrowym

Stacjonarne studia I stopnia

 

Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym.

 

 

Informacje o realizowanych na kierunku specjalnościach:

• wirtualne instytucje książki: podstawy bibliotekarstwa cyfrowego, archiwa i repozytoria, promocja i marketing na rynku książki

• zarządzanie informacją: ekonomika informacji,  zarządzanie informacją w mediach, infobrokering, audyt informacyjny

 

 

 

Uzyskiwane przez absolwentów (licencjatów) kwalifikacje zawodowe:

Absolwenci kierunku są przygotowani  do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji. Lista wybranych zawodów dla absolwenta: archiwista dokumentów elektronicznych, analityk informacji i raportów medialnych, specjalista zarządzania informacją, specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, broker informacji (researcher), bibliotekarz.

 

 

Główne przedmioty:

Wstęp do informatologii, Współczesny rynek medialny, Źródła informacji piśmienniczej i elektronicznej, Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej, Sieciowe środowisko pracy, Projektowanie informacji w środowisku cyfrowym, Metody przetwarzania informacji, Edytorstwo publikacji cyfrowych, Marketing i PR w zarządzaniu firmą, Zarządzanie wizerunkiem w Internecie, Media społecznościowe w zarządzaniu instytucją, Sztuka autoprezentacji, Zarządzanie czasem i praca w zespole.

 

 

Zasady kwalifikacji

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia można znaleźć w katalogu kierunków prowadzonych na UŁ.

 

 

 

 

INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Orientacyjny limit miejsc: 40

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kategoria przedmiotu Przedmioty
maksymalnie jeden (wymagany) język polski
maksymalnie jeden (wymagany) język obcy
maksymalnie dwa (nie wymagane) drugi język obcy, historia, WOS, informatyka, matematyka

 

 

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • w ośrodkach informacji i bibliotekach;
 • repozytoriach danych;
 • w wydawnictwach i księgarniach tradycyjnych i sieciowych;
 • w agencjach informacyjnych i wywiadowniach gospodarczych;
 • w archiwach tradycyjnych i elektronicznych;
 • w agencjach promocyjno-reklamowych;
 • w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego

Przejdź do serwisu rekrutacyjnego 

Pliki do Pobrania: 

Sylwetka absolwenta IŚC

Opis kierunku – Informacja w środowisku cyfrowym – 2022/2023

Program studiów – podstawa – Informacja w środowisku cyfrowym – 2022/2023

Program studiów – specjalizacje – Informacja w środowisku cyfrowym – 2022/2023

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym – 2022/2023


 

 

 Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Stacjonarne studia II stopnia

 

Studia mają na celu przygotowanie studentów do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, projektowania, przetwarzania itp. informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne; ponadto przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem Business English.

Specjalizacje: Architektura informacji, Nowoczesne bibliotekarstwo.

 

 

Kształcenie na kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim ma na celu:

 • przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem, a także oceną jakościową i merytoryczną różnych typów informacji (Architektura informacji);
 • umożliwienie osobom pragnącym pracować w nowoczesnych bibliotekach nabycia niezbędnych kompetencji w ramach oddzielnej specjalizacji (Nowoczesne bibliotekarstwo);
 • podniesienie kompetencji językowych zakresie  języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Business English

 

 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, przedmioty: Business English, Problems of Informatology in English, Conferences and Events Organisation, Research Methodology, Scientific Texts Writing – w języku angielskim.

Studenci odbywają praktyki w firmach biznesowych np. Ericsson lub bibliotekach naukowych/publicznych ( w zależności od wyboru specjalizacji).

 

 

 

 

Główne przedmioty:

Informatologia w Polsce i na świecie, Społeczeństwo informacyjne i jego wyzwania, Ekologia informacji i bezpieczeństwo w sieci, Zarządzanie informacją, Zarządzanie czasem i praca w zespole, Architektura informacji, Informatolog na rynku pracy, Zarządzanie i marketing w biznesie, Zarządzanie dokumentami w firmie, Problems of Informatology in English, Conference and Events Organisation, Scientific Texts Writing, Business English.

 

 

 

Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia winien legitymować się dyplomem ukończenia studiów humanistycznych i/lub społecznych licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania procesami zachodzącymi w społeczeństwie informacyjnym. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Więcej informacji w katalogu kierunków w serwisie rekrutacyjnym UŁ.

 

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach,
 • ośrodkach informacji naukowej,
 • redakcjach czasopism i gazet,
 • wydawnictwach,
 • polskich mediach (lokalnych, ogólnokrajowych),
 • firmach zajmujących się doradztwem personalnym, consultingiem, analizą rynków (szczególnie w zakresie wyszukiwania i analizy informacji),
 • firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu,
 • punktach doradztwa i informacji,
 • administracji samorządowej i centralnej (w zakresie zarządzania informacją),
 • portalach, redakcjach i serwisach internetowych,
 • firmach (szczególnie w obszarze wyszukiwania i analizy informacji, analizy dokumentów, tworzenia rozwiązań dla reklamy i e-commerce).

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w zawodzie:

 • Analityk informacji i raportów medialnych
 • Analityk ruchu na stronach internetowych
 • Broker informacji (researcher)
 • Menedżer zawartości serwisów internetowych
 • Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
 • Specjalista zarządzania informacją
 • Specjalista zarządzania dokumentacją
 • Redaktor wydawniczy
 • Bloger / vloger
 • Organizator usług konferencyjnych
 • Bibliotekarz
 • Technik informacji naukowej
 • Doradca do spraw zasobów bibliotecznych
 • Pracownicy bibliotek, informacji naukowej i pokrewni
 • Projektant stron internetowych (webmaster)
 • Pomocnik biblioteczny
 • Pozostali pracownicy biur informacji

Przejdź do serwisu rekrutacyjnego

Pliki do pobrania (Rok startowy 2018 – 2019):

Opis kierunku

Program 2018-2019

Program specjalizacji 2018-2019

Macierz kompetencji 2018-2019