prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak
  • Kierownik Katedry
dr Grzegorz Czapnik 
  • Koordynator do spraw jakości kształcenia
dr hab. Agata Walczak-Niewiadomska
  • Koordynator ds. współpracy z zagranicą i Erasmus+
  • Koordynator ds. kierunku Informacja w środowisku cyfrowym
dr Zbigniew Gruszka
  • Wydziałowy pełnomocnik ds. praktyk zawodowych i specjalizacyjnych
  • Opiekun studenckich praktyk specjalizacyjnych na studiach licencjackich i magisterskich
dr Monika Wachowicz

 

  • Koordynator ds. kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim