Informacja w środowisku cyfrowym

Stacjonarne studia I stopnia

 

Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym.

 

 

 

 

Informacje o realizowanych na kierunku specjalnościach:

• wirtualne instytucje książki: podstawy bibliotekarstwa cyfrowego, archiwa i repozytoria, promocja i marketing na rynku książki

• zarządzanie informacją: ekonomika informacji,  zarządzanie informacją w mediach, infobrokering, audyt informacyjny

 

 

 

 

Uzyskiwane przez absolwentów (licencjatów) kwalifikacje zawodowe:

Absolwenci kierunku są przygotowani  do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji. Lista wybranych zawodów dla absolwenta: archiwista dokumentów elektronicznych, analityk informacji i raportów medialnych, specjalista zarządzania informacją, specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, broker informacji (researcher), bibliotekarz.

 

 

 

Główne przedmioty:

Wstęp do informatologii, Współczesny rynek medialny, Źródła informacji piśmienniczej i elektronicznej, Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej, Sieciowe środowisko pracy, Projektowanie informacji w środowisku cyfrowym, Metody przetwarzania informacji, Edytorstwo publikacji cyfrowych, Marketing i PR w zarządzaniu firmą, Media społecznościowe w zarządzaniu instytucją, Zarządzanie wizerunkiem w Internecie, Sztuka autoprezentacji, Zarządzanie czasem i praca w zespole.

 

 

 

Zasady kwalifikacji

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia można znaleźć w katalogu kierunków prowadzonych na UŁ.

 

 

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta kierunku Informacja w środowisku cyfrowym

Absolwenci kierunku Informacja w środowisku cyfrowym są przygotowani  do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji. Lista wybranych zawodów dla absolwenta: archiwista dokumentów elektronicznych, analityk informacji i raportów medialnych, specjalista zarządzania informacją, specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, broker informacji (researcher), bibliotekarz.

 

Przejdź do portalu rekrutacyjnego

 

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • w ośrodkach informacji (w tym informacji naukowej w bibliotekach naukowych);
 • repozytoriach danych;
 • w wydawnictwach i księgarniach tradycyjnych i sieciowych;
 • w agencjach informacyjnych i wywiadowniach gospodarczych;
 • w archiwach tradycyjnych i elektronicznych;
 • w agencjach promocyjno-reklamowych;
 • w bibliotekach (za wyjątkiem szkolnych i pedagogicznych)

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w zawodzie:

 • Analityk informacji i raportów medialnych
 • Analityk ruchu na stronach internetowych
 • Broker informacji (researcher)
 • Menedżer zawartości serwisów internetowych
 • Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
 • Specjalista zarządzania informacją
 • Specjalista zarządzania dokumentacją
 • Redaktor wydawniczy
 • Redaktor serwisu internetowego
 • Bloger / vloger
 • Pracownicy bibliotek, informacji naukowej i pokrewni
 • Projektant stron internetowych (webmaster)
 • Archiwista dokumentów elektronicznych
 • Pozostali pracownicy biur informacji

 

W ramach studiów licencjackich „Informacja w środowisku cyfrowym” przewidziano dwie specjalizacje:

 • Zarządzanie informacją – dla osób preferujących w przyszłości pracę związaną z zarządzaniem procesami informacyjnymi w różnego typu instytucjach (publicznych i prywatnych)

Przedmioty: Infobrokering, Organizacja wiedzy, Metody archiwizacji informacji, Zarządzanie informacją w mediach, Monitoring mediów, Ekonomika informacji, Bibliografie naukowe online, Międzynarodowe bazy danych, Audyt informacyjny

Zawody: analityk informacji i raportów medialnych, broker informacji (researcher), specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, technik informacji naukowej, specjalista zarządzania informacją, specjalista zarządzania dokumentacją, archiwista dokumentów elektronicznych

Absolwent specjalizacji: w sposób szczegółowy rozwinie umiejętności zarządzania informacją w różnych środowiskach pracy (wyszukiwania, gromadzenia, selekcji, przetwarzania i wizualizacji danych).

 

 • Wirtualne instytucje książki – dla studentów preferujących w przyszłości pracę w instytucjach związanych z książką i jej obiegiem w systemach wirtualnych

Przedmioty: Podstawy bibliotekarstwa cyfrowego, Digitalizacja zasobów kultury, Podstawowe systemy biblioteczno-informacyjne, Współczesne wydawnictwa i dystrybucja książki, Literatura elektroniczna w repertuarze polskich wydawców, Marketing na rynku książki, Promocja na rynku książki, Instytucje książki w sieci, Podstawy prawne tworzenia kolekcji cyfrowych

Zawody: Pracownicy bibliotek, informacji naukowej i pokrewni, Pozostali pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni, Asystent do spraw wydawniczych

Absolwent specjalizacji: w sposób szczegółowy rozwinie umiejętności związane z procesem obiegu książki w społeczeństwie, dzięki czemu będzie mógł pracować w bibliotece publicznej i naukowej oraz w księgarniach i wydawnictwach.

Do pobrania

edycja 2022/2023

Opis kierunku

Program studiów – przedmioty podstawowe

Program studiów – przedmioty specjalizacyjne

Macierz kompetencji